ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA


VII kadencja

1/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

2/14 w sprawie wniesienia aportu na rzecz ZWKiEC Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem

3/13 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu miasta Wysokie Mazowieckie

4/14 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

5/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

6/14 w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2017.

7/15 w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2015 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta.

8/15 w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta

9/15 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Miasta Wysokie Mazowieckie.

10/15 w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Wysokie Mazowieckie.

11/15 w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert zgodnie z ogłoszonym w dniu 2 stycznia 2015 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

12/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie w 2015 r. wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w mieście Wysokie Mazowieckie

13/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

14/15 w sprawie realizacji pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.

15/15 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta

16/15 w sprawie powołania zastępcy burmistrza

17/15 w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości gruntowych położonych w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie.

18/15 w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie”.

19/15 w sprawie powołania komisji mieszkaniowej

20/15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie: 1. uzbrojenia terenu nowopowstałego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, 2. uzbrojenia w infrastrukturę techniczną ul. Ogrodowej w Wysokiem Mazowieckiem.

21/15 w sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

22/15   w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie drugiej warstwy nawierzchni asfaltowej w ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem.

23/15 w sprawie wykonania uchwał z sesji Rady Miasta

24/15 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta.

25/15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie: 1. uzbrojenia terenu nowopowstałego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, 2. uzbrojenia w infrastrukturę techniczną ul. Ogrodowej w Wysokiem Mazowieckiem.

26/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.

27/15 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Urzedzie Miasta w Wysokiem Mazowieckiem

28/15 w sprawie wprowadzenia  zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

29/15 w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem w ciągu klas I w roku szkolnym 2015/2016.

30/15 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

31/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

32/15 zmieniające uchwałę  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2015- 2018

33/15 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. sposobu postępowania w sprawie rozdysponowania i rozliczenia kwoty części subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015

34/15 w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wysokie Mazowieckie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja  2015 roku.

35/15 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

37/15 w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Wysokiem Mazowieckiem w celu poprawy zagospodarowania działek przyległych.

38/15 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta.

39/15 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

40/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

41/15  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w  przeprowadzanym zamówieniu poniżej 30 000 euro na „Wykonanie nasadzeń w parku przy ul. Rynek im. Piłsudskiego w Wysokiem Mazowieckiem”

42/15 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta.

43/15 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego organowi stanowiącemu za 2014 rok

44/15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: „Organizację i realizację wypoczynku letniego (kolonii) dla 35 dzieci z programem socjoterapeutycznym, kulturalnym, rehabilitacyjnym”.

Nr 45/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Nr 46/15 w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, powołanej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Nr 47/15 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Nr 48/15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy chodników i zjazdów w mieście Wysokie Mazowieckie.

Nr 49/15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: ”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy Skateparku położonego na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Ludowej 19 w Wysokiem Mazowieckiem”.

Nr 50/15 w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta

Nr 51/15 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta.

Nr 52/15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w  przeprowadzanym zamówieniu poniżej 30 000 euro na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie”.

Nr 53/15 w sprawie powołania komisji w celu naboru uczestników wypoczynku letniego 35 dzieci z programem socjoterapeutycznym, kulturalno-turystycznym, rehabilitacyjnym który odbędzie się w miejscowości Sarbinowo w terminie od dnia 14.08.2015 r. do dnia 23.08.2015r.

Nr 54/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa Stadionu Miejskiego na działce nr 704 przy ulicy 1 Maja 14 w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 55/15 w sprawie wykonania uchwał z Sesji Rady Miasta.

Nr 56/15 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta.

Nr 57/15 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 58/15 w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wysokie Mazowieckie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Nr 59/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Nr 60/15 zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2015- 2018

Nr 61/15 w sprawie wprowadzenia zmian w POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH  w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 62/15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad  zadaniem: Przebudowa Stadionu Miejskiego na działce 704 przy ulicy 1 Maja 14 w Wysokiem Mazowieckiem

Nr 63/15 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego

Nr 64/15 w sprawie zamiany nieruchomości

Nr 65/15 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 66/15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 67/15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 68/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości gruntowych położonych w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 69/15 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku

Nr 70/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Nr 71/15 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Nr 72/15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obiektu małej architektury- edukacyjnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Wysokie Mazowieckie.

Nr 73/15 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 74/15 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta.

Nr 75/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Nr 76/15 w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 77/15 w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wysokie Mazowieckie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Nr 78/15 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Nr 79/15 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 80/15 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta.

Nr 81/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Nr 82/15 w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2018.

Nr 83/15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej złożonych wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 84/15 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Nr 85/15 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Nr 86/15 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Nr 87/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych,

Nr 88/15 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta,

Nr 89/15 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta,

Nr 90/15 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych,

Nr 91/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy

Nr 92/15 w sprawie projektu budżetu miasta na 2016 rok

Nr 93/15 w sprawie projektu WPF na lata 2016-2019

Nr 94/15 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej instrumentów muzycznych i sprzętu orkiestry OSP w Wysokiem Mazowieckiem

Nr 95/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Nr 96/15 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta

Nr 97/15 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta

Nr 98/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych

Nr 99/15 w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego w mieszkaniowego zasobu miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 100/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku.

 

2016 rok

Nr 1/16 w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2016 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta,

Nr 2/16 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Nr 3/16 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Nr 4/16 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 5/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta.

Nr 6/16 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie dla samorządowego zakładu budżetowego,

Nr 7/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok,

Nr 8/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert zgodnie z ogłoszonym w dniu 19 stycznia 2016 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Nr 9/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie w 2016 r. wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w mieście Wysokie Mazowieckie

Nr 10/16 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz zastosowania bonifikaty.

Nr 11/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta.
Nr 12/16 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  w roku szkolnym 2016/2017.
Nr 13/16 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017.

Nr 14/16 w sprawie ustalenia harmonogramu oraz zasad  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do nowo tworzonej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 15/16 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do nowo tworzonej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 16/16 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz zastosowania bonifikaty.

Nr 17/16  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 18/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta.

Nr 19/16 w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Nr 20/16 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy zamówienia poniżej 30 000 euro na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie”

Nr 21/16 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 22/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta.

Nr 23/16  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

Nr 24/16 w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem w ciągu klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017

Nr 25/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Nr 26/16 w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2019.

Nr 27/16 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 28/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 29/16 w sprawie wprowadzenia zmian w polityce bezpieczeństwa danych osobowych.

Nr 30/16 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznych w UM Wysokie Mazowieckie.

Nr 31/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta.

Nr 32/16 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 33/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy zamówienia powyżej 30 000 euro na budowę obiektu małej architektury

Nr 34/16 w sprawie przekaznia sprawozdania finansowego organowi stanowiącemu za 2015 rok.

Nr 35/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Nr 36/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 37/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie gruntów Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 38/16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Nr 39/16 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Nr 40/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał.

Nr 41/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na organizację i realizację wypoczynku letniego.

Nr 42/16 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Nr 43/16 sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na ocielenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1 Maja 11B ...

Nr 44/16 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora MZS w Wysokiem Mazowieckiem..

Nr 45/16 w sprawie powołania komisji w celu naboru uczestników wypoczynku letniego - kolonii z programem socjoterapeutycznym.

Nr 46/16 w sprawiezmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Nr 47/16 w sprawie wykonania uchwał z sesji Rady Miasta.

Nr 48/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta

Nr 49/16 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na dostawę do Urzedu Miasta Wysokie Mazowieckie 7 urn wyborczych.

Nr 50/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie usługi polegajęcej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 51/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Nr 52/16 zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2019.

Nr 53/16 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i szambem położonym przy ul. Białostockiej 18 w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 54/16 w sprawie okreslenia wzoru druku na pobór opłaty targowej.

Nr 55/16 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingowa oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Nr 56/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 57/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 58/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 59/16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Nr 60/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Wykonanie czynności rozgraniczeniowych działki nr 1466 z działką nr 1467 położonych w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 61/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert zgodnie z ogłoszonym w dniu 12 lipca 2016 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Nr 62/16 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz zastosowania bonifikaty.

Nr 63/16 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku.

Nr 64/16 w sprawie wykonania uchwał z sesji Rady Miasta.

Nr 65/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał

Nr 66/16 w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w mieście Wysokie Mazowieckie.

Nr 67/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Nr 68/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 69/16 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla „Budowy odcinka drogi publicznej wraz z parkingami na części działek oznaczonych nr ewidencyjnym 705/4, 705/1, 705/2, 690/4 w Wysokiem Mazowieckiem”.

Nr 70/16 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej złożonych wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie..

Nr 71/16 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 72/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta

Nr 73/16 w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty.

Nr 74/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Nr 75/16 w sprawie zmiany WPF

Nr 76/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Wysokiem Mazowieckiem w celu poprawy zagospodarowania działek przyległych.

Nr 77/16 w sprawie wykonania uchwał z Sesji Rady Miasta.

Nr 78/16 w sprawie przygotowania uchwał na Sesję Rady Miasta.

Nr 79/16 w sprawie powołania zespołu ds. Rewitalizacji

Nr 80/16 w sprawie projektu budżetu miasta na 2017 rok.

Nr 81/16 w sprawie projektu uchwały WPF na lata 2017-2020.

Nr 82/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na rozbudowę odcinka drogi publicznej

Nr 83/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.

Nr 84/16 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania MK.271.9.2016 w sprawie wyłonienia Wykonawcy w przetargu pisemnym nieograniczonym na: Dostawę energii elektrycznej w ilości 1 472 303 kWh na potrzeby: -     Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie i 6 placówek miejskich Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w grupach taryfowych C; -     miejskiej infrastruktury technicznej w grupie taryfowej R; -     miejskiej infrastruktury technicznej, w grupie taryfowej C.

Nr 85/16 w sprawie wniesienia aportu na rzecz ZWKiEC Sp. z o.o.

Nr 86/16 w sprawie wniesienia aportu na rzecz ZWKiEC Sp. z o.o.

Nr 87/16 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie.

Nr 88/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzedu Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 89/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 90/16 w sprawie wykonania uchwał z Sesji Rady Miasta

Nr 91/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta.

Nr 92/16 w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal komunalny.

Nr 93/16 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Nr 95/16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Nr 96/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta

Nr 97/16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta

Nr 98/16 w sprawie wykonania uchwał z Sesji Rady Miasta

Nr 99/16 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w mieście Wysokie Mazowieckie.

Nr 100/16 w sprawie zmiany zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie.

Nr 101/16 w sprawie wniesienia aportu na rzecz ZWKiEC Sp. z o.o.

Nr 102/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : „Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie”.

Nr 103/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Nr 104/16 w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2019

 

2017 rok

Nr 1/17 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 2/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz zastosowania bonifikaty.

Nr 3/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 4/17 w sprawie powołania Zespołu koordynacyjnego do spraw wprowadzenia reformy edukacji na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 5/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Nr 6/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie w 2017 r. wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w mieście Wysokie Mazowieckie

Nr 7/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Nr 8/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Nr 9/17 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy ulic Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z oświetleniem ulicznym.

Nr 10/17 w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 11/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Nr 12/17 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 13/17 w sprawie przygotowania projektów uchwał

Nr 14/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert zgodnie z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Nr 15/17 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 16/17 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta.

Nr 17/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18 + 560 do km 22 + 500;

Nr 18/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 19/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 20/17 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla „Budowy odcinka drogi publicznej wraz z parkingami na części działek oznaczonych nr ewidencyjnym 705/4, 705/1, 705/2, 690/4 w Wysokiem Mazowieckiem”

Nr 21/17 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2017/2018.

Nr 22/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Nr 23/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul. Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem

 

Nr 24/17 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem”.

Nr 25/17 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 26/17 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta.

Nr 27/17 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz zastosowania bonifikaty.

Nr 28/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Nr 29/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Nr 30/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Nr 31/17 w sprawie zmiany WPF

Nr 32/17 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018.

Nr 33/17 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas czwartych i siódmych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018.

Nr 34/17 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz zastosowania bonifikaty.

Nr 35/17 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego organowi stanowiącemu za 2016 rok

Nr 36/17 w sprawie wprowadzenia zmian w POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 37/17 w sprawie wprowadzenia zmian w POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 38/17 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 39/17 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta.

Nr 40/17  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Nr 41/17 w sprawie wprowadzenia zmian w POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 42/17 w sprawie wprowadzenia zmian w POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 43/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Nr 44/17 w sprawie zmiany składu zespołu ds. Rewitalizacji.

Nr 45/17 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Budowę obiektu małej architektury- edukacyjnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 46/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 47/17 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta.

Nr 48/17 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 49/17 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Budowę obiektu małej architektury- edukacyjnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 50/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie - Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”.

Nr 51/17 w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej

Nr 52/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na organizację i realizację wypoczynku letniego - kolonii dla 25 dzieci z programem socjoterapeutycznym.

Nr 53/17 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Nr 54/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku dworca PKS w Wysokiem Mazowieckiem wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Nr 55/17 w sprawie powołania komisji w celu naboru uczestników wypoczynku letniego

Nr 56/17 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 57/17 w sprawie przygotowania harmonogramu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 58/17 w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Nr 59/17 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: „Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Zawodowych, ulica Jagiellońska w Wysokiem Mazowieckiem.”

Nr 60/17 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Państwa K i M Wiśniewskich na rzecz  Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 61/17 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem  w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz zastosowania bonifikaty.

Nr 62/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Nr 63/17 zmieniające uchwałę w sprawie WPF

Nr 64/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 65/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Nr 66/17 zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność miasta.

Nr 67/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 68/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na remont hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół.

Nr 69/17 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta.

Nr 70/17 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 rok.

Nr 71/17 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 72/17 w sprawie harmonogramu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 73/17 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad zadaniem: „Remont hali  sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem”.

Nr 74/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości gruntowych położonych w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie – dotyczy nieruchomości położonych na osiedlu przy ul. Warszawskiej.

Nr 75/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem”

Nr 77/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Nr 78/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej.

Nr 79/17 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta,

Nr 80/17 w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej złożonych wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 81/17 w sprawie harmonogramu Wykonania uchwał Rady Miasta,

Nr 82/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

Nr 83/17 zmieniające uchwałę w sprawie WPF Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2010,

Nr 84/17 zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczania koordynatora czynności kancelaryjnych.

Nr 85/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie,

Nr 86/17 w sprawie projektów uchwał na Sesję Rady Miasta,

Nr 87/ 17 w sprawie harmonogramu realizacji uchwał z Sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 88/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

Nr 89/17 w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków

Nr 90/17 w sprawie powołania komitetu rewitalizacji.

Nr 91/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę fontanny w parku miejskim przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 92/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy w przetargu pisemnym nieograniczonym na dostawę energii.

Nr 93/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych ,

Nr 94/17 w sprawie projektu budżetu miasta na 2018 rok,

Nr 95/17 w sprawie projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2021.

Nr 96/17 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady miasta

Nr 97/17 w sprawie powołania Zespołu koordynacyjnego do spraw Jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległosci

Nr 98/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu pisemnego na wycięcie i sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działkach o nr geodezyjnym 384/2, 383/3 przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 99/17 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta

Nr 100/17 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 101/17 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na odnieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 102/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 104/17 zmieniajace uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2020

 2018 rok

Nr 1/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie w 2018 r. wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w mieście Wysokie Mazowieckie

Nr 2/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Kard. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w Wysokiem Mazowieckiem”.

Nr 3/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Dostawę materiałów kancelaryjnych

Nr 4/18 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 5/18 w sprawie wprowadzenia zmian w POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 6/18 w sprawie wprowadzenia ANALIZY ZAGROŻEŃ I RYZYKA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 7/18 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2018/2019.

Nr 8/18 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.Nr 8/18 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.

Nr 9/18 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas czwartych i siódmych szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2018/2019.

Nr 10/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Nr 11/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi od 1 Maja do ul. Szpitalnej.

Nr 12/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał na Sesję Rady Miasta.

Nr 13/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 14/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert zgodnie z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Nr 15/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa drogi od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną.

Nr 16/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Nr 17/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieogranioczonego na przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem”

Nr 18/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał na Sesję Rady Miasta.

Nr 19/18 w sprawie harmonogramu z wykonania uchwał Rady Miasta.

Nr 20/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2017 rok.

Nr 21/18 w sprawie reorganizacji formacji OC

Nr 22/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Nr 23/18 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa trzech otwartych stref aktywności w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie”

Nr 24/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz zastosowania bonifikaty (2 lokale: Armii Krajowej 1 i Ludowa 9)

Nr 25/18 w sprawie harmonogramu z wykonania uchwał Rady Miasta,

Nr 26/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta,

Nr 27/18 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta

Nr 28/18 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego organowi stanowiącemu za 2017 rok

Nr 29/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Nr 30/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania do wyłonienia wykonawcy w konkurcie ofert cenowych - kolonie

Nr 31/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał na Sesję Rady Miasta

Nr 32/18 w sprawie harmonogramu wykonania uchwał z Sesji Rady Miasta

Nr 33/18 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.

Nr 34/18 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wysokie MazowieckieNr 34/18 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 35/18 w sprawie powołania komisji w celu naboru uczestników wypoczynku letniego - kolonii z programem socjoterapeutycznym.

Nr 36/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Nr 37/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 38/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji  „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie”

Nr 39/18 zmieniające zarządzenie Nr 33/18 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 40/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta.

Nr 41/18 w sprawie harmonogramu wykonania uchwał z sesji Rady Miasta.

Nr 42/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy w przetargu pisemnym nieograniczonym na budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowieckie.

Nr 43/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Nr 44/18 zmieniające WPF na lata 2018-2021

Nr 45/18 w sprawie wniesienia aportu na rzecze ZWKiEC Sp. z o.o.

Nr 46/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr 47/18 zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych

Nr 48/18 w sprawie zamiany nieruchomości

Nr 49/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Przedszkola Miejskiego Nr 2

Nr 50/18 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 51/18  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Nr 52/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1

Nr 53/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2

Nr 54/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert zgodnie z ogłoszonym w dniu 18 lipca 2018 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Nr 55/18 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku.

Nr 56/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 57/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy zamówienia poniżej 30 000 euro na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie”.

Nr 58/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy trzech odcinków dróg gminnych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 59/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem”

Nr 60/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta

Nr 61/18 w sprawie harmonogramu z realizacji uchwał Rady Miasta

Nr 62/18 w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wysokie Mazowieckie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Nr 63/18 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 64/18 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta

Nr 65/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał

Nr 66/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej złożonych wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr 67/18 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Nr 68/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Nr 69/18 zmieniające WPF

Nr 70/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Nr 71/18 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowiska pracy w  Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Nr 72/18 w sprawie zmiany składu Komitetu Rewitalizacji

Nr 73/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia - rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1.

Nr 74/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych w mieście Wysokie Mazowieckie”.

Nr 76/18 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem  w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz zastosowania bonifikaty.

Nr 77/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Nr 78/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Nr 79/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta

Nr 80/18 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie celowości wydatkowania środków publicznych.

Nr 81/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: „Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wysokiem Mazowieckiem w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”- realizacją zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Nr 82/18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Nr 83/18 w sprawie przygotowania projektów uchwał na sesję Rady Miasta

Nr 84/18 w sprawie projektu budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2019 rok.

Nr 85/18 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019-2022.

Nr 86/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad zadaniem: „Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”.

Nr 87/18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: „Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie”.

Nr 88/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem”.

Nr 89/18 w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 


 

Metryka strony

Udostępniający: UM.Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Borecka

Data wytworzenia: 2018-06-25

Wprowadzający: Damian Cieślukiewicz

Data wprowadzenia: 2010-11-24

Modyfikujący: Damian Cieślukiewicz

Data modyfikacji: 2020-09-17

Opublikował: Damian Cieślukiewicz

Data publikacji: 2010-11-24