ZAŁĄCZNIK NR 3

 

do rozdziału 3

 

CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ODPADÓW,

W SZCZEGÓLNOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

1     CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W SEKTORZE KOMUNALNYM....................................................................................................................... 2

1.1  ODPADY KOMUNALNE...................................................................................................... 2

1.1.1      Odpady ulegające biodegradacji................................................................................ 4

1.1.2      Odpady opakowaniowe............................................................................................. 4

1.1.3      Odpady wielkogabarytowe........................................................................................ 4

1.1.4      Odpady budowlane................................................................................................... 4

1.1.5      Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych............................................... 5

1.2  KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE........................................................................................ 6

2     ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM..................................................... 7

2.1  ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE Z SEKTORA GOSPODARCZEGO..................................... 7

2.2  ODPADY  NIEBEZPIECZNE Z SEKTORA GOSPODARCZEGO.................................................. 8

 

 

 

 

 

1         CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W SEKTORZE KOMUNALNYM

1.1        ODPADY KOMUNALNE

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z zm.) — odpady komunalne są definiowane jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Tak więc źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

—        gospodarstwa domowe,

—        obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

 

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawiony podział odpadów komunalnych oraz zgodnie z podziałem dokonanym w KPGO, konieczność wyróżnienia odpadów opakowań oraz bliższą charakterystykę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, na potrzeby konstrukcji powiatowego planu zostało wydzielonych 20 strumieni odpadów ze względu na źródło powstawania:

 

1.                  odpady organiczne roślinne — domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego,

2.                  odpady organiczne zwierzęce — domowe odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji,

3.                  odpady organiczne inne — odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych — ulegające biodegradacji,

4.                  odpady zielone — odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy — ulegające biodegradacji,

5.                  opakowania z papieru i tektury,

6.                   opakowania wielomateriałowe na bazie papieru,

7.                   papier i tektura (nieopakowaniowe),

8.                  opakowania z tworzyw sztucznych,

9.                  tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe),

10.              tekstylia,

11.              opakowania ze szkła,

12.              szkło (nieopakowaniowe),

13.              opakowania z blachy stalowej,

14.              opakowania z aluminium,

15.              pozostałe odpady metalowe,

16.              odpady mineralne - odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

17.              drobna frakcja popiołowa - odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tą frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem),

18.              odpady wielkogabarytowe,

19.              odpady budowlane — odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych — wchodzące w strumień odpadów komunalnych,

20.              odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych.

Dla wyżej wymienionych strumieni dla potrzeb Gminnego Planu zgodnie z KPGO (Mon. Pol. z 2003r. Nr 11, poz. 159) ustalono wskaźniki charakterystyki jakościowej i emisji odpadów komunalnych z uwzględnieniem różnic między odpadami powstałymi na terenach zabudowy miejskiej i wiejskiej, które znajdują się w TABELI Z3-1.

TABELA Z3-1

Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich dla 2000 r. (KPGO, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

 

Lp.

Strumień odpadów komunalnych

 

Miasto

 Wieś

kg

%

kg

%

1

Domowe odpady organiczne, w tym:

90,20

21,3

22,11

9,9

1a

odpady organiczne roślinne

81,40

-

18,80

-

1b

odpady organiczne zwierzęce

4,40

-

1,10

-

1c

odpady organiczne inne

4,40

-

2,21

-

2

Odpady zielone

10,00

2,4

4,16

1,9

3

Papier i tektura (niopakowaniowe)

28,62

6,8

10,64

4,8

4

Opakowania z papieru i tektury

41,52

9,8

15,43

6,9

5

Opakowania wielomateriałowe

4,66

1,1

1,73

0,8

6

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)

48,27

11,4

21,03

9,4

7

Opakowania z tworzyw sztucznych

15,53

3,7

6,77

3,0

8

Tekstylia

12,10

2,9

4,65

2,1

9

Szkło (nieopakowaniowe)

2,00

0,5

1,00

0,4

10

Opakowania ze szkła

28,12

6,6

18,89

8,4

11

Metale

12,79

3,0

4,55

2,0

12

Opakowania z blachy stalowej

4,57

1,1

1,63

0,7

13

Opakowania z aluminium

1,33

0,3

0,47

0,2

14

Odpady mineralne

14,30

3,4

13,25

5,9

15

Drobna frakcja popiołowa

46,70

11,0

40,28

18,0

16

Odpady wielkogabarytowe

20,00

4,7

15,00

6,7

17

Odpady budowlane

40,00

9,4

40,00

17,9

18

Odpady niebezpieczne

3,00

0,7

2,00

0,9

Razem

423,71

100

223,59

100

 

 

            Dla potrzeb konstrukcji niniejszego Planu zgodnie z KPGO, poniżej dokonano dalszej klasyfikacji odpadów komunalnych według technologii odzysku i unieszkodliwiana.

1.1.1       Odpady ulegające biodegradacji

 

Do odpadów ulegających biodegradacji zaliczono:

a)                 domowe odpady organiczne, w tym:

-                     odpady organiczne pochodzenia roślinnego

-                     odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego

-                     odpady organiczne inne

b)                 odpady zielone

c)                 papier i tektura (nieopakowaniowe)

d)                 opakowania z papieru i tektury

1.1.2       Odpady opakowaniowe

 

Do odpadów opakowaniowych zaliczono:

a)                 opakowania z tworzyw sztucznych

b)                 opakowania z aluminium

c)                 opakowania ze stali, w tym blachy stalowej

d)                 opakowania z papieru i tektury

e)                 opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

f)                   opakowania wielomateriałowe

1.1.3       Odpady wielkogabarytowe

 

Skład odpadów wielkogabarytowych prezentuje - TABELA Z3-2.

TABELA Z3-2

Wskaźniki udziału poszczególnych składników w odpadach wielkogabarytowych

 

Lp.

Skład

Udział [%]

1

Drewno

60,0

2

Metale

30,0

3

Inne ( balastowe, materace, plastiki, itp.)

10,0

-          źródło: KPGO (Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

 

1.1.4       Odpady budowlane

 

Do odpadów budowlanych zaliczono następujące poszczególne składniki -  TABELA Z3-3.

 

 

 

TABELA Z3-3

Wskaźniki udziału poszczególnych składników w odpadach budowlanych

 

Lp.

Skład

Udział [%]

1

Cegła

40,0

2

Beton

20,0

3

Tworzywa sztuczne

1,0

4

Bitumiczna powierzchnia dróg

9,0

5

Drewno

7,0

6

Metale

5,0

7

Piasek

15,0

8

Inne

4,0

Razem:

100,0

-          źródło: KPGO (Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

 

1.1.5       Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych

 

Brak badań szczegółowych dotyczących morfologii tej grupy odpadów; skład podano według obowiązującej klasyfikacji w grupie 20:

—        rozpuszczalniki,

—        kwasy,

—        alkalia,

—        odczynniki fotograficzne,

—        środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy),

—                lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

—                urządzenia zawierające freony,

—                oleje i tłuszcze inne niejadalne,

—                farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

—                detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

—                leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

—                baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

—                zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (inne niż: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony) zawierające niebezpieczne składniki,

—                drewno zawierające substancje niebezpieczne.

 

Podział na grupy i procentowy stosunek emisji, wartości bazowe sumarycznej emisji z uwzględnieniem podziału środowiskowego miasto-wieś prezentuje TABELA Z3-4.

TABELA Z3-4

Wskaźniki jednostkowe generowania strumieni odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich

 

Lp.

Strumień odpadów

Obszar miejski

Obszar wiejski

[%]

[kg/M*a]

[%]

[kg/M*a]

1

Baterie i akumulatory ołowiowe

12,0

0,36

12,0

0,24

2

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

5,00

0,15

5,00

0,10

3

Odczynniki fotograficzne

2,00

0,06

2,00

0,04

4

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

35,00

1,05

35,00

0,70

5

Kwasy i alkalia

1,00

0,03

1,00

0,02

6

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

5,00

0,15

5,00

0,10

7

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

4,00

0,12

4,00

0,08

8

Oleje i tłuszcze

10,00

0,30

10,00

0,20

9

Środki ochrony roślin /pestycydy, herbicydy i insektycydy/

5,00

0,15

5,00

0,10

10

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

10,00

0,30

10,00

0,20

11

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

5,00

0,15

5,00

0,10

12

Urządzenia zawierające freony

3,00

0,09

3,00

0,06

13

Rozpuszczalniki

3,00

0,09

3,00

0,06

OGÓŁEM:

100

3,00

100

2,00

-          źródło: KPGO (Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

 

1.2        KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE

 

Komunalne osady ściekowe - odpady powstające w wyniku procesu oczyszczania ścieków, jako produkt uboczny. Parametr ilościowy komunalnych osadów ściekowych określa się w przeliczeniu na suchą masę osadu (Mg s.m.o./rok).

Przy określeniu ilości osadów ściekowych powstających na analizowanym obszarze punktem wyjścia były dane uzyskane z poszczególnych gmin oraz z badań prowadzonych w oczyszczalniach ścieków.

Przy prognozowaniu zmian w ilości osadów ściekowych trzeba wziąć pod uwagę następujące źródła ewentualnych emisji osadów:

-                     poprawa wydajności procesu oczyszczania ścieków,

-                     przyrost liczby ludności w ramach istniejącego systemu kanalizacyjnego,

-                     podłączenie nowych obszarów do systemu kanalizacyjnego,

-                     podłączenie zakładów przemysłowych do systemu kanalizacyjnego komunalnego.

Sumaryczną ilość osadów ściekowych powstających w analizowanej gminie oszacowano na podstawie ilości osadów z poszczególnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na jego terenie.

Szczegółowe zestawienia ilościowe osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w poszczególnych gminach na terenie analizowanego powiatu, wraz z informacjami dotyczącymi charakterystyki oczyszczalni (lokalizacja, typ, przepustowość), sposobu zagospodarowania osadów - zamieszczono w  ZAŁĄCZNIKU NR 3A.

 

2         ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM

2.1        ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

 

Zestawienia ilościowego odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym na terenie Powiatu - dokonano wg grup odpadów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

TABELA Z3-5

Klasyfikacja odpadów wg grup. Odpady z sektora gospodarczego.

 

Grupa

Wyszczególnienie

01

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud i innych kopalin 

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

 

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

 

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

 

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

 

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

 

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, emalii, lakierów) kitu, kleju, szczeliw i farb drukarskich

09

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

 

10

Odpady z procesów termicznych

 

11

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

12

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

13

Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych i grup 05, 12 i 19)

 

14

Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

 

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

16

Odpady nieujęte w innych grupach

 

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

18

Odpady medyczne i weterynaryjne

 

19

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, odpady z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych  -

(z wyłączeniem komunalnych osadów ściekowych - scharakteryzowano jako wydzieloną grupę)

20

Scharakteryzowano jako wydzieloną grupę - ODPADY KOMUNALNE

 

-          źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206)

 

 

 

 

 

            Zgodnie z KPGO (Mon. Pol. z 2003r. Nr  11, poz. 159) dla potrzeb konstrukcji PPGO sektor gospodarczy sklasyfikowano według następujących gałęzi przemysłu:

-                     przemysł wydobywczy

-                     przemysł chemiczny

-                     przemysł energetyczny

-                     przemysł hutniczy

-                     przemysł remontowo-budowlany

-                     przemysł rolno - spożywczy

-                     przemysł drzewny, celulozowy i papierniczy.

Z ww. ogólnego zestawienia gałęzi przemysłu - dla potrzeb niniejszego opracowania - wzięto tylko pod uwagę gałęzie przemysłu występujące na analizowanym obszarze. 

2.2        ODPADY  NIEBEZPIECZNE Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

 

Rodzaj i źródła powstawania odpadów niebezpiecznych precyzuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Zestawienia ilościowego ww. odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym na analizowanym obszarze - dokonano wg grup odpadów (klasyfikacja jak wyżej - wg katalogu odpadów).


 

ZAŁĄCZNIK NR 3 A

do rozdziału 3

 

 

2.2.1.1.1.1  Odpady wytwarzane

w sektorze komunalnym i w sektorze gospodarczym

 

-  zestawienia ilościowe

 

2.2.1.1.1.1.1.1.1          MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE.

 

Tab. Z3A-1. Odpady z sektora gospodarczego - Miasto Wysokie Mazowieckie (dane GUS 2002)

 

Wyszczególnienie

Rok

Odpady wytworzone w ciągu roku    [tys. Mg]

2.2.1.1.1.1.1.2      Ogółem

Wykorzystane

Unieszkodliwione

Przejściowo gromadzone

Razem

w tym:

termicznie

kompostowane

składowane

Miasto

2.2.2        Wysokie Mazowieckie

2000

32,3

31,8

0,4

-

-

0,4

0,1

2001

15,4

14,9

0,4

-

-

0,4

0,1

 

 

 

Tab. Z3A -2. Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków - Miasto Wysokie Mazowieckie

 

Gmina

Oczyszczalnia ścieków

Przepustowość projektowana

[m3/dobę]

Ilość osadów ściekowych wytworzonych w 2001 r.

[Mg s.m. /rok]

2.2.2.1.1      Miasto Wysokie Mazowieckie

komunalno-zakładowa w Wysokiem Mazowieckiem

5 700

824

§         wg WPGO woj. podlaskiego

 

 

 

 

 

 

Tab. Z3A -3. Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków - Miasto Wysokie Mazowieckie

 


Lokalizacja
oczyszczalni

 


Typ oczyszczalni
ścieków

 

Przepustowość
oczyszczalni [m3/d]

Ilość ściek. dowożonych

[m3/d]

Ścieki
przemysłowe

[m3/d]

Ilość
osadów

[Mg s.m./r]

Sposób
odwadniania
osadów

 


Wykorzystanie
osadów

 

projekt.

rzeczyw.

Wysokie
Mazowieckie m.

mechanicz.-biologiczna, wielofazowy osad czynny

5700

3200

100

mleczarnia - 1800, przetwórstwo owocowo warzywne - 70, zakłady mięsne - 25, śc. miej. 850

600

odwadnianie na poletkach osadowych, prasa filtracyjna (2000r.)

wykorzystanie rolnicze

Boruszko, Dąbrowski, Magrel „Bilans ścieków i osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków woj. podlaskiego 1998-2000”

 

Tab. Z3A -4. Zawartość wybranych wskaźników i uwodnienie w osadach z oczyszczalni ścieków - Miasto Wysokie Mazowieckie

 


Lokalizacja oczyszczalni

Wapń

Magnez

Azot ogólny

Azot amonowy

Fosfor ogólny

Uwodnienie

Sucha  masa

Subst. org.


Odczyn

 

g/kg  s.m.

% CaO s.m.

g/kg  s.m.

% MgO s.m.

g/kg s.m.

% s.m.

g/kg s.m.

% s.m.

g/kg s.m.

%P2O5 s.m.

[%]

[%]

[% s.m]

pH

Wysokie Mazowieckie m.

38,8

5,43

3,71

0,62

36,0

3,60

0,71

0,07

10,8

4,95

73,7

26,3

49,3

7,0

Boruszko, Dąbrowski, Magrel „Bilans ścieków i osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków woj. podlaskiego 1998 - 2000”

.

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 3B

do rozdziału 3

 

 

2.3         ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

2.4         DO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

2.4.1.1.1              
2.4.1.1.2             - MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE .

 

2.5             

 

2.5.1        TABELA Z3B-1

Charakterystyka składowiska odpadów - Miasta Wysokie Mazowieckie - 2003r.

 

Gmina

Lokalizacja

Administrator

Stan techniczny

Powierzchnia (ha)

Pojemność (m3) / wykorzystanie (%)

Wnioski wynikające z przeglądu ekologicznego

Przewidywana data zamknięcia

Izolacja podłoża

Odprowadzanie odcieków

Wysokie Mazowieckie Miasto

Gr.miejskie

ZWKiEC Wys.Maz.

folia

drenaż

2,89

204 000 / 15

do modern.

2028

    - dane wg WPGO

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 3 C 

 

do rozdziału 3

 

 

CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA ODPADÓW .

 

Na analizowanym terenie nie przeprowadzono dotychczas systemowych badań właściwości i składu morfologicznego odpadów komunalnych. Stąd przyjęto (za WPGO, KPGO), że powstające tu odpady charakteryzują się właściwościami podanymi w nw. tabelach.

TABELA Z3C-1

Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury (%)

wg. KPGO (Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

 

Lp.

Frakcje odpadów

Odpady domowe

Odpady z obiektów infrastruktury

miasto

1

Odpady organiczne pochodzenia roślinnego

32

10

2

Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego

2

0

3

Inne odpady organiczne

2

0

4

Papier i tektura

19

30

5

Tworzywa sztuczne

14

30

6

Materiały tekstylne

4

3

7

Szkło

8

10

8

Metale

4

5

9

Odpady mineralne

5

5

10

Frakcja drobna (< 10 mm)

10

7

Razem

100

100

 

TABELA Z3C-2

Właściwości paliwowe i nawozowe odpadów (Maksymowicz, 2000)

 

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Miasta (małe)

Tereny wiejskie

Wskaźniki określające właściwości paliwowe

1.

Wilgotność

%

28,0 - 48,0

25,0 - 39,0

2.

Części palne

%

10,0 - 20,0

8,0 - 20,0

3.

Części niepalne

%

30,0 - 65,0

40,0 - 70,-

4.

Ciepło spalania

kJ/kg

2010-4000

1200-2700

Wskaźniki określające właściwości nawozowe

6.

Substancja organiczna

% s.m.

115,0 - 35,0

6,0 - 28,0

7.

Węgiel organiczny

% s.m.

6,0 - 18,0

4,5 - 16,0

8.

Azot organiczny

% s.m.

0,1 - 0,7

0,1 - 0,5

9.

Fosfor ogólny (P2O5)

% s.m.

0,2 - 0,8

0,1 - 0,7

10.

Potas ogólny (K2O)

% s.m.

do 0,3

do - 0,2

 

TABELA Z3C-3

Przybliżony skład morfologiczny odpadów  sektora publicznego i handlowego

 

% wagowy

Hurt i detal

Restauracje

Biura i placówki oświatowo - wychowawcze

Zakłady opieki zdrowotnej

odpady organiczne

10

55

28

35

tektura

55

11

11

10

papier

11

14

51

35

tworzywa sztuczne

6

2

5

10

pozostałe odpady palne

8

-

-

6

szkło

4

12

1

1

żelazo i inne metale

2

6

4

2

pozostałe odpady niepalne

4

 

-

1

razem

~100%

~100%

~100%

~100%

- dane wg COBRO

 

TABELA Z3C-4

Przybliżony skład odpadów z sektora budowlanego

 

Składnik

% (wagowy)

beton, cegły

57

drewno i inne materiały palne

5

papier, tektura, tworzywa sztuczne

< 1

metale

2

pozostałe odpady niepalne

3

pyły i frakcja drobna

26

asfalt

7

- dane wg COBRO

 

TABELA Z3C-5

Średni skład odpadów z ogrodów i parków (%)  (KPGO, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Odpady organiczne

80

2

Odpady mineralne

20

Razem

100

 

TABELA Z3C-6

Skład morfologiczny zmiotek ulicznych (%) (KPGO, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

 

Wyszczególnienie

Wartość

Odpady mineralne

100

 

TABELA Z3C-7

Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%) (KPGO, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

 

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Cegła

40

2

Beton

20

3

Tworzywa sztuczne

1

4

Bitumiczna powierzchnia dróg

9

5

Drewno

7

6

Metale

5

7

Piasek

15

8

Inne

4

Razem

100

 

TABELA Z3C-8

Skład odpadów wielkogabarytowych (%) (KPGO, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Drewno

60

2

Metale

30

3

Inne (balastowe, materace, plastik itp.)

10

Razem

100

 

 

TABELA Z3C-9

Średni wskaźnik powstawania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych
(Litwin, Piotrowska, 1998)

 

Lp.

Odpad

Ilość

kg/M/rok

%

1

Aerozole

0,05

4,0

2

Akumulatory

0,33

26,1

3

Baterie

0,07

5,6

4

Farby i lakiery

0,32

25,4

5

Farmaceutyki

0,08

6,3

6

Rozpuszczalniki

0,23

18,3

7

Świetlówki

0,01

0,8

8

Zużyte oleje

0,02

1,6

9

Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne)

0,15

11,9

Razem

1,26

100,0

 .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2005-03-18

Data modyfikacji: 2005-03-18

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2005-03-18