Ogłoszenia inne 2018

2018


Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji Nr 15/2018 z dnia 27.12.2018r., znak: AB-I.7820.9.2.2018.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony


Ocena jakości wody 26.11.2018


Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 28 niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej, które odbędą się w dniu 18.01.2019 r.


Informacja o dofinansowaniu "Aktywna tablica"


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.


Uchwała Nr XLIX/201/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.


Obwieszczenie o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2018r., znak: AB-II.7821.17.2018.KG, dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na rzecz Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 2072B na odc. ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem.  


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


Ogłoszenie o wykazie 28 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własność miasta Wysokie Mazowieckie.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia z 6 września 2018r. znak: AB-II.7821.7.2018.UŁ, dotyczącego uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbiórka i budowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie - Bryki - Dąbrowa Wielka oraz przebudową i budową przepustów, rowów, skrzyżowań, niezbędnej infrastrutkury technicznej na odcinku od km 0+000,00 do 9+900,00".


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu miasta na 2019 rok.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z wydana decyzją nr 9/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącą zamierzenie inwestycyjne pn.: ,,Budowa ulicy 06KZ Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1 Maja do ul. Ludowej) wraz z budową i przebudową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji telekomunikacyjnej, doziemnej kablowej linii telekomunikacyjnej, studni telekomunikacyjnej, elektroenergetycznych kablowych linii: nN, sN i oświetleniowej oraz słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej sN oraz budową przepustu z rur stalowych pod koroną ulicy" wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn nr. geod. 1298/4 z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym można zapoznać się z wydaną decyzją nr 8/2018 z dnia 18 lipca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B na odc. ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 456/29 przeznaczonej do zamiany w drodze bezprzetargowej.


Ocena jakości wody 28.06.2018


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych informujące, iż w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 maja 2018r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1 Maja do ul. Ludowej) wraz z budową i przebudową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji telekomunikacyjnej, doziemnej kablowej linii telekomunikacyjnej, studni telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych kablowych linii: nN, sN i oświetleniowej oraz słupów napowietrznej linii energetycznej sN oraz budowę przepustu z rur stalowych pod koroną ulicy” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew


Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem.


Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych przez ZWKiEC sp.zo.o w Wysokiem Mazowieckiem


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z wydaną decyzja nr 5/2018  z dnia 6 czerwca 2018 roku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowiącą zamierzenie inwestycyjne pn: "Rozbiórka i budowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2074B Wysokie Mazowieckie- Bryki- Dąbrowa Wielka oraz przebudową i budową przepustów, rowów, skrzyżowań, niezbędnej infrastruktury technicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 9+900,00"


Ogłoszenie o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2072B na odc. ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem" wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją nr 4/2018 z dnia 17 maja 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego„ wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o uzupełnieniu materiału dowodowego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod zmienioną nazwą: „Rozbiórka i budowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie – Bryki – Dąbrowa Wielka oraz przebudową i budową przepustów, rowów, skrzyżowań, niezbędnej infrastruktury technicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 9+900,00” z zatwierdzeniem podziału nieruchomości wraz z wycinką drzew.


Ogłoszenie o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji uchylającej w całości i przekazującej do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji decyzji nr 2/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: ”Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr2074B Wysokie Mazowieckie – Bryki – Dąbrowa Wielka”.


Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 44 niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, które odbędą sie w dniu 17.05.2018r.

 


Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 107826B- ul. Podlaska w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do km 0+155,20.


Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2018r.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej


Ogłoszenie o wykazie 44 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustenego nieograniczonego położonych w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własość miasta Wysokie Mazowieckie.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją nr 2/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: "Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie - Bryki - Dąbrowa Wielka"


Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych - 2018


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administarcyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wioel;ka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie - Bryki - Dąbrowa Wielka"