PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI


Projekty uchwał Rady Miasta - VII kadencja

- projekt uchwały w sprawie ustalenia składów stałych komisji rady.

- projekt wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

- projekt uchwały  w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wysokie Mazowieckie.

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

- projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

- w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie na okres kadencji 2014-2018.

- w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Wysokie Mazowieckie na lata 2011-2020

- w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

- w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/13/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

- w sprawie utworzenia w Mieście Wysokie Mazowieckie odrębnego obwodu głosowania.

- w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”

- w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

- w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok

- w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

- w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

- w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.

- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

- w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

- w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- uchwała zmieniająca uchwałę Nr XV/57/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

- w sprawie wyboru delegatów reprezentujących miasto Wysokie Mazowieckie w organach stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe.

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2022 (załącznik - strategia rozwoju miasta)

 


 

Metryka strony

Udostępniający: UM.Wys.Maz

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Borecka

Data wytworzenia: 2016-06-22

Wprowadzający: Monika Borecka

Data wprowadzenia: 2010-11-24

Modyfikujący: Monika Borecka

Data modyfikacji: 2016-06-22

Opublikował: Monika Borecka

Data publikacji: 2010-11-24