Udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych

Miejsce załatwienia sprawy

Urzęd Miasta Wysokie Mazowieckie Referat Organizacyjny ul. Ludowa 15, I piętro, pokój nr 13 , tel./fax: (086) 275 25 92 w.18 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

 godziny urzędowania :poniedziałek 8:00-16:00,

                                    wtorek-piątek 7:30-15:30

Podmioty mogące uzyskać zezwolenie na prowadzenie zbiórek publicznych:

1.Podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych, którą uzyskuje się po uzyskaniu osobowości prawnej /przez zarejestrowanie  w sądzie rejestrowym/. Osobami prawnymi są: stowarzyszenia, partie polityczne, redakcje gazety, organizacje społeczne, komitety i inne.

2.Komitety organizacyjne dla przeprowadzenia określonego celu, ale tylko wtedy gdy uzyska samodzielną  osobowość prawną lub  gdy będzie działał w ramach osobowości osoby prawnej już istniejącej. Zezwolenia nie mogą uzyskać komitety powoływane przez kilka lub kilkanaście osób, powiązanych ze sobą nieformalnie , na zasadzie ich doraźnej inicjatywy.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki. Wniosek powinien określać: podmiot starający się o zezwolenie,  miejsce i termin przeprowadzenie zbiórki, formę przeprowadzenia zbiórki, przeznaczenie środków uzyskanych w wyniku zbiórki, koszt przeprowadzenia zbiórki.

2. Po przeprowadzeniu zbiórki dostarcza się sprawozdanie z przebiegu zbiórki / w ciągu miesiąca od zakończenia zbiórki/

Wynik sprawy – sposób załatwienia:

1 .Wydanie decyzji administracyjnej:

- przez burmistrza o ile zbiórka ma być przeprowadzona  na terenie miasta Wysokie Mazowieckie,
- przez starostę o ile zbiórka ma być przeprowadzona na terenie starostwa,
-    marszałek województwa o ile zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa,

Oplata
od zezwolenia – 82 zł.

Termin załatwienia:
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 15 marca 1933r o zbiórkach publicznych /Dz.U.Nr 22, poz.162 z późn.zmianami/

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2003r w sprawie sposobów przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami /Dz.U.Nr 199, poz.1947/

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U.Nr 225, poz.1635/

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Ludowa 15) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-09-30