KONSULATACJE - ARCHIWUM


 BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

 zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu 
„Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Wysokie Mazowieckie

 Przedmiot konsultacji:
1.    Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Wysokie Mazowieckie.
2.    Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii lub uwag do projektu zamieszczonego w BIP i na stronie internetowej miasta.
3.    Termin konsultacji: Uwagi i opinie należy przedkładać w terminie18 listopada do 30 listopada 2011 roku.
4.    Miejsce przedkładania  opinii i uwag: Sekretariat Urzędu Miasta  Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, pok. nr 19, pierwsze piętro.
Do pobrania:
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr

RADY Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia grudnia 2011 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Wysokie Mazowieckie

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1005, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Wysokie Mazowieckie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Sokolik

 


 

ZAŁĄCZNIK  do uchwały Nr ….....................

z dnia …......................................


ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
 

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami miasta przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie;

2) w innych sprawach ważnych dla miasta.

§ 2. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, w którym określa:

1) przedmiot i cel konsultacji (a w przypadku podstawy ustawowej - wskazuję tą podstawę),

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zasięg terytorialny,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacji sprawie.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów miasta, chyba że ustawowe przepisy stanowią inaczej.

§ 4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców, przedstawicieli lub grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 5. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólnomiejski;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium;

3) środowiskowy - dotyczący określonych grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 6. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy miasta Wysokie Mazowieckie.

2. W przypadku konsultacji środowiskowych do udziału w konsultacjach uprawnieni są umocowani przedstawiciele grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność w mieście.

§ 7. Konsultacje społeczne mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie;

3) wskazanie jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 8.  W zależności od potrzeb konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form :

1) pisemnych lub elektronicznych zapytań skierowanych do mieszkańców miasta, grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów;

2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 9. 1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta Wysokie Mazowieckie, a w przypadku spotkań w formie obwieszczeń na terenie miasta najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji. W zawiadomieniu wskazuje się cel, formę oraz termin przeprowadzenia konsultacji.

2. W zależności od potrzeb zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 10. 1. Konsultacje społeczne w formie zapytania prowadzone ą poprzez:

1) opublikowanie treści pytania i materiałów konsultowanych na stronach o których mowa w § 9 ust. 1.

  1. 2) udostępnienie konsultowanych materiałów w sekretariacie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie.

    1. § 11.Termin na wyrażenie opinii, odpowiedzi lub opinii nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia materiału do konsultacji.

§ 12. 1.  Analizy zebranych odpowiedzi dokonuje właściwy merytorycznie referat Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 13. 1. W przypadku konsultacji społecznych w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, spotkaniu przewodniczy Burmistrz Miasta lub osoba przez niego upoważniona.

2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji społecznych, do którego dołącza się listę obecności.

3. W protokole zapisuje się formę informacji o terminie konsultacji społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia.

§ 14. 1. Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są przez Burmistrza Miasta do właściwego referatu Urzędu Miasta lub jednostki organizacyjnej w zależności od przedmiotu konsultacji.

2. Wyznaczony referat Urzędu Miasta lub jednostka organizacyjna rozpatruje opinie i uwagi, o których mowa w ust. 1 i przekazuje Burmistrzowi Miasta propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia.

§ 15. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza i podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Wysokie Mazowieckie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

 


 

BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

 zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu 
„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2012 rok”.

 Przedmiot konsultacji:

1.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

2.    Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii lub uwag do projektu.

3.    Termin konsultacji:
Uwagi i opinie należy przedkładać w terminie od 13 do 27 września 2011 roku.

4.    Miejsce przedkładania  opinii i uwag:
Sekretariat Urzędu Miasta  Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, pok. nr 19, pierwsze piętro.

Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko( Projekt )


Uchwała nr ..... Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia ....... września 2011 roku

w sprawie uchwalenia  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącym
i działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
 

       Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1  Uchwala się po przeprowadzeniu konsultacji program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, który stanowi załącznik do uchwały.

§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady        
Józef Sokolik        

  


 

Metryka strony

Udostępniający: UM WysMaz

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2012-09-09

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2012-09-09

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2012-09-09