Konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji