Wybory Parlamentarne 2011

09 października 2011 r.

 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że od 19 września do 3  października 2011 roku w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie przy ul. Ludowej 15 w Wysokiem Mazowieckiem (pokój nr 10 do spraw Ewidencji Ludności na I piętrze budynku) w godz. od 9°° do 15°° udostępniony będzie na pisemny wniosek spis wyborców. 

 W okresie udostępnienia, każdy może wnieść do organu sporządzającego spis, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

                                                                                                                                

  Burmistrz Miasta

/-/Jarosław Siekierko


 

Zarządzenie Nr 79/11

Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 20 września 2011 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się 5 obwodowych komisji wyborczych w mieście Wysokie Mazowieckie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                Burmistrz Miasta

                                                                                                            Jarosław Siekierko

  Załącznik do Zarządzenia Nr  79/11 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie  z dnia 19 września 2011 r.

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

1. Szymborska Alina.
2. Dąbrowska Justyna.
3. Szepietowska Dorota.
4. Matuszelański Józef.
5. Brzozowska Ewelina.
6. Bukowski Andrzej.
7. Modzelewska Maria.
8. Zaremba Marta.
9. Zalewska Anna

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  2 w Wysokiem Mazowieckiem
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

1. Kruszewski Andrzej Sławomir.
2. Gołębiewska Bożena Małgorzata.
3. Szymborska Malwina.
4. Drewnowska Jadwiga.
5. Skorupa Maria.
6. Pruszyńska Agnieszka.
7. Biaduń Agnieszka.
8. Stelmaszczyk Elżbieta.
9. Ostrowski Jerzy

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Wysokiem Mazowieckiem
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

1. Decewicz Regina.
2. Pruszyńska Monika Ewelina.
3. Decewicz Ewelina.
4. Kamińska Renata.
5. Zagroba Halina Grażyna.
6. Krasowska Wiesława.
7. Zimnal Mirosława.
8. Kaczanowicz Marianna.
9. Biaduń Teresa.

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Wysokiem Mazowieckiem
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 1.Kruszewska Barbara Weronika.
2. Truszkowska Halina.
3. Porowska  Janina Henryka.
4. Kujawa Alina.
5.Zaręba Teresa.
6. Bielecka Katarzyna.
7. Zimnal Antoni.
8. Pruszyński Łukasz.
9. Modrzejewski Waldemar Jan

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Wysokiem Mazowieckiem

w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

1.Gołaszewska Elżbieta Marzanna.
2.Stelmaszczyk Janusz Stanisław.
3. Wojtkowski Janusz.
4. Gruchała Marta.
5. Choińska Marlena.
6. Kaczanowicz Zbigniew Henryk.
7. Tenderenda Teresa.

 

                                                                                                         Burmistrz Miasta
                                                                                                         Jarosław Siekierko


 

 

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNYM LOSOWANIU

DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

                                                                                                    Wysokie Mazowieckie, 2011-09-16

 BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

na podstawie  §8 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 11, poz. 345)

 

                      zawiadamia, że w dniu 19 września 2011 roku

 

o godz. 14³º w siedzibie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 sala konferencyjna, pok nr 19 odbędzie się publiczne losowanie do składów obwodowych komisji wyborczych.

 

                                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                                               /-/  Jarosław Siekierko


 

 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:
             W okręgu wyborczym nr 24 obejmującym cały obszar województwa podlskiego wybieranych będzie 14 posłów.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:
            
W okręgu wyborczym nr 61 obejmującym obszar części województwa podlaskiego tj.
  powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki wybierany będzie 1 senator.Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, terminie wyborów oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów i o warunkach oraz formach głosowania. Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Informacje te, są także przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podst. art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu), a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał ich przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x" są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania lub karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Głosować korespondencyjne (na zasadach przewidzianych dla wyborców niepełnosprawnych) nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.


 
 Prawo do głosowania przez pełnomocnika

 

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

       Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Miasta Wysokie Mazowieckie lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 10 dnia przed datą wyborów tj. do 29 września 2011 r.   

       Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania... (form 1) powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.


Do wniosku dołącza się:

 • pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ww. Rozporządzenia (form 2) osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a  także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Miasta Wysokie Mazowieckie: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

       Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

       Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
 • wykreślenia z rejestru wyborców Miasta Wysokie Mazowieckie pełnomocnika;
 • wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
 • wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa. 

Miejsce złożenia dokumentów

 • Referat Organizacyjny Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 pok. 10 (1 piętro)

 • Godziny pracy stanowiska ds. ewidencji ludności:
  Poniedziałek: 8:00-16:00
  Wtorek i piątek: 7:30-15:30

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik tut. Urzędu.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2011 r. Nr 157 poz. 936);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 162 poz. 978).

Tryb odwoławczy

 • Brak

 

Formularze do pobrania

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia  2 września 2011 roku.

 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza Miasta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

... czytaj więcej ...


ZA R Z Ą D Z E N I E  Nr  68/11

Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 10 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wyznaczam w mieście Wysokie Mazowieckie następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku:

1.   Słup ogłoszeniowy przy ul. Ludowej ( Osiedle Centrum II).
2.   Słup ogłoszeniowy przy skrzyżowaniu ulic Ludowej i Armii Krajowej.
3.   Słup ogłoszeniowy przy ul. Mystkowskiej ( obok księgarni).
4.   Słup ogłoszeniowy przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Długiej.
5.   Słup ogłoszeniowy przy ulicy Żwirki i Wigury (obok dworca PKS).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko


Zarządzenie Nr  69/11

Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia  10 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881), w związku z postanowieniem Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  4  sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz.978) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w  Gimnazjum przy ul. Ludowej 5 .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko

 

 

Więcej informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem www.pkw.gov.pl 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2011-08-18

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2011-09-20

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2011-08-18