Komisje Rady Miasta Wysokie Mazowieckie 

1. Komisja Finansowa 

Do kompetencji Komisji Finansowej należy:

 • opiniowanie projektów uchwał budżetu miasta oraz sprawozdań z działalności finansowej,

 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,

 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, między innymi nabycie oraz obciążenie nieruchomości gruntowych,

 • wydzierżawianie lub najem tych nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata,

 • opiniowanie długoterminowych pożyczek i zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji oraz remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta,

 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących zakresu finansowania działalności Rad Osiedlowych oraz przekazywania im składników mienia,

 • ocenianie wniosków i postulatów mieszkańców miasta (Rad Osiedlowych),

 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie współpracy z innymi organami.

2. Komisja Funkcjonowania Miasta 

Do kompetencji Komisji Funkcjonowania Miasta należy:

 • opiniowanie zadań z zakresu infrastruktury technicznej, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,

 • opiniowanie zadań dotyczących ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego,

 • ocena stopnia zaspokojenia miasta w wodę, energię cieplną i systemy kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

 • ocena funkcjonowania wysypiska i systemu oczyszczania miasta,

 • ocena stanu zieleni i ochrony powietrza przez zanieczyszczeniami,

 • opiniowanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

 • opiniowanie przedsięwzięć obejmujących utrzymanie czystości cieków wodnych i zbiorników,

 • prowadzenie analiz potrzeb mieszkaniowych i infrastruktury towarzyszącej,

 • opracowanie wniosków mających na celu utrzymanie i poprawę porządku i bezpieczeństwa w mieście,

 • monitorowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

 • opiniowanie nazewnictwa ulic, placów oraz osiedli,

3. Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 

Do kompetencji Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej należy:

 • ocena sytuacji rodzin na terenie miasta,

 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji rodzin,

 • analizowanie problematyki z zakresu pomocy społecznej,

 • opiniowanie miejskiego planu pomocy społecznej,

 • opiniowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • opiniowanie w zakresie problematyki związanej z pomocą rodzinom zagrożonym patologiami,

 • opiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • analiza potrzeb społecznych w zakresie mieszkalnictwa i możliwości ich zaspokojenia,

 • ocena funkcjonowania placówek opieki społecznej,

 • opiniowanie spraw z zakresu ochrony zdrowia,

 • wspieranie działań z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia w obszarach wspólnych celów,

4. Komisja Kultury i Oświaty 

Do kompetencji Komisji Kultury i Oświaty należy:

 • opiniowanie spraw z zakresu kultury i oświaty,

 • opiniowanie projektów tworzenia, przekształcania i likwidacji placówek miejskich oraz ich struktury organizacyjnej, sposobu powoływania kierowników tych placówek,

 • opiniowanie projektu budżetu miasta oraz sprawozdań z jego wykonania w częściach dotyczących działania komisji oraz budżetów (planów finansowych) podległych placówek,

 • ocena funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

 • stworzenie warunków do rozwoju szkolnictwa na wszystkich poziomach,

 • opiniowanie regulaminów wynagradzania nauczycieli,

 • analiza działalności miejskich placówek kultury (MOK, biblioteka)

 • wspieranie lokalnej twórczości i rozwoju sztuki w zakresie literatury, plastyki, muzyki, teatru, techniki i innych dziedzin,

 • upowszechnianie dziedzictwa (tradycji) i historii miasta,

 • analiza problemów związanych z ochroną zabytków i cmentarzy,

 • opiniowanie inicjatyw dotyczących:

 • nadania honorowego obywatela miasta,

 • nadawania innych tytułów honorowych, wyróżnień i orderów,

 • wznoszenia pomników,

 • nadawania placówkom miejskim sztandarów i imion patronów,

 • nadawania imion ulicom i placom,

 • promowanie działalności wybitnych mieszkańców miasta (nauczycieli, uczniów, twórców kultury, sportowców, działaczy społecznych) i udzielanie im wsparcia,

 • analizowanie planów i wyników pracy placówek prowadzących działalność rekreacyjną, sportową i turystyczną,

 • ocena imprez masowych organizowanych przez różne podmioty na terenie miasta,

 • współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w zakresie kultury, oświaty i sportu, szczególnie z prowadzącymi działalność pozalekcyjną i pozaszkolną dla młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych,

 • wspieranie inicjatyw młodzieży i na rzecz młodzieży prowadzących do rozwoju ich samorządności i aktywności lokalnej oraz pozytywnego wypełniania czasu wolnego,

 • współpraca z lokalnymi ośrodkami komunikacji masowej.

5. Komisja Rewizyjna 

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • opiniowanie wykonania budżetu gminy,

 • występowanie z wnioskiem do rady miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielania
  absolutorium burmistrzowi,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli

 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Brzozowski

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2005-03-22

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2015-01-23

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2005-03-22