2014

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia MPPiRPA na 2014r

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów wojennych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu przy ul. Mickiewicza w Wysokiem Mazowieckiem.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Projekt uchwały w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO pn. Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodziezy z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

Projekt uchwały w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie"

Projekt uchwały w sprawie Programu Rozwoju Kultury na lata 2014-2020.

Projekt uchwały w sprawie statutu MOPS

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych  przez miasto Wysokie Mazowieckie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie podstrefy Wysokie Mazowieckie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nieodpłatnej darowizny na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego (pod budowę ścieżki rowerowej przy ul. Ludowej).

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nieodpłatnej darowizny na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego (na cel publiczny przy ul. Mickiewicza)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy.

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

 

2013


Projekt uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego ...

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Projekt uchwały w sprawie porzuconego pojazdu na własność Miasta Wysokie Mazowieckie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podlaskim dotyczącego realizacji projektu "Wybieraj Mądrze - bądź bezpieczny".

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji Rady Miasta.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem.

Projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego "Miejska Pływalnia Wodnik".

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego

Projekt uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Dolnej, remont ul. Kościelnej i zmiana organizacji ruchu ul. Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia środków na realizację zadania  „Ochrona, zachowanie i upowszechnienie dóbr kultury Podlasia – przebudowa, remont i doposażenie wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Projekt uchwały w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie mienia ruchomego przekazanego przez Województwo Podlaskie ze zlikwidowanej Biblioteki Pedagogicznej w Łomży – Filii w Wysokiem Mazowieckiem.

Projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Miejska Pływalnia Wodnik” na 2014 rok.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika MOPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie.

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014-2017.

 


2012


Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2012 rok.

Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2012-2027.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązku określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów w mieście Wysokie Mazowieckie.

Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na okręgi wyborcze.

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie podziału miasta na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Projekt uchwały w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

Projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Miejska Pływalnia Wodnik.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


2011


Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Wysokie Mazowieckie ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIV/227/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nini finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic obwodów w mieście Wysokie Mazowieckie

Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Wysokie Mazowieckie

Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostaczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta

Metryka strony

Udostępniający: UM WysMaz

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2014-11-26

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2014-11-26

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2014-11-26