Projekty uchwał

- w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
- w sprawie nadania nazw ulicom.
- w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.

- w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
- w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
- w sprawie utworzenia straży miejskiej.
- w sprawie regulaminu określającego na 2008 rok wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach miejskich.
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

- w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Miasta Wysokie Mazowieckie o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
- w sprawie zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii na 2007 rok.
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

- w sprawie zmian w podziale miasta na okręgi wyborcze,

- w sprawie zmian w podziale miasta na stałe obwody głosowania,

- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli i ustalanie norm zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy szkonych oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych,

- zmieniająca regulamin określający na 2008 rok wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych nauczycielolom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach miejskich,

- w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyzawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

- w sprawie zmian w statucie MOPS,

- w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 pkt dla pracowników zatrudnionych w MOPS,

 


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Borecka

Wprowadzający: Monika Borecka

Data wprowadzenia: 2006-12-01

Modyfikujący: Monika Borecka

Data modyfikacji: 2008-06-25

Opublikował: Monika Borecka

Data publikacji: 2006-12-01