UCHWAŁY RADY MIASTA VII KADENCJI


Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Uchwała Nr I/3/14 w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta

Uchwała Nr II/4/14 w sprawie wyboru człnków komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr II/5/14 w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta.

Uchwała Nr III/6/14 w sprawie WPF na lata 2015-2018.

Uchwała Nr III/7/14 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

Uchwała Nr III/8/14 zmieniająca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu.

Uchwała Nr III/9/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

Uchwała Nr V/10/15 w sprawie MPPiRPA oraz Narkomanii na 2015 rok.

Uchwała Nr V/11/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Uchwała Nr V/12/15 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr V/13/15 w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr VI/14/15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Uchwała Nr VI/15/15 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

Uchwała Nr VI/16/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwała Nr VI/17/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.

Uchwała Nr VI/18/15 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi.

Uchwała Nr VI/19/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Uchwała Nr VII/20/15 w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr VIII/21/15 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VIII/22/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Wysokie Mazowieckie na lata 2011-2020

Uchwała Nr VIII/23/15 w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie na okres kadencji 2014-2018.

Uchwała Nr VIII/24/15 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/13/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr VIII/25/15 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr VIII/26/15 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr VIII/27/15 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Uchwała Nr VIII/28/15 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr IX/29/15 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu.

Uchwała Nr IX/30/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Uchwała Nr X/31/15 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Uchwała Nr X/32/15 w sprawie zwolnieńw podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr X/33/15 w sprawie zamiaru utworzenia szkoły muzycznej

Uchwała Nr X/34/15 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Uchwała Nr X/35/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Uchwała Nr X/36/15 w sprawie utworzenia w mieście Wysokie Mazowieckie odrębnego obwodu głosowania.

Uchwała Nr XI/37/15 w sprawie utworzenia w mieście Wysokie Mazowieckie odrębnego obwodu głosowania

Uchwała Nr XI/38/15 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.

Uchwała Nr XI/39/15 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych.

Uchwała Nr XI/40/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XI/41/15 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr XI/42/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Uchwała Nr XII/43/15 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/44/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Uchwała Nr XII/45/15 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019

Uchwała Nr XII/46/15 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej

Uchwała Nr XIII/47/15 w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej MOK w Wysokiem Mazowieckiem.

Uchwała Nr XIII/48/15 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.

Uchwała Nr XIII/49/15 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem na 2016 rok.

Uchwała Nr XIII/50/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Uchwała Nr XIV/51/15 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego.

Uchwała Nr XV/52/15 w sprawie zmiany WPF miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018.

Uchwała Nr XV/53/15 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XV/54/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

Uchwała Nr XV/55/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XV/56/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Uchwała Nr XV/57/15 w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji i deklaracji podatkowych,

Uchwała Nr XV/58/15 w sprawie utworzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wysokiem Mazowieckiem,

Uchwała Nr XV/59/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Uchwała Nr XVI/60/15 w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/61/15 w sprawie WPF miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2019

Uchwała Nr XVI/62/15 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik.

Uchwała Nr XVI/63/15 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nieodpłatną służebnością przesyłu

Uchwała Nr XVI/64/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Uchwała Nr XVIII/66/16 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/67/16 w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Uchwała Nr XVIII/68/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Uchwała Nr XVIII/69/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XVIII/70/16 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

Uchwała Nr XVIII/71/16 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XVIII/72/16 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XVIII/73/16 zmieniająca uchwałę Nr XV/57/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XVIII/74/16 w sprawie wyboru delegatów reprezentujących miasto Wysokie Mazowieckie w organach stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe.

Uchwała Nr XIX/75/16 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta na pomoc finansową dla samorządu Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr XIX/76/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Uchwała Nr XX/77/16 w sprawie nadania nazw ulicom miejskim.

Uchwała Nr XX/78/16 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Uchwała Nr XX/79/16 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XXI/80/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XXII/81/16 w sprawie zmianu statutu MOPS w Wysokiem Mazowieckiem.

Uchwała Nr XXIII/82/16 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Uchwała Nr XXIII/83/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2022.

Uchwała Nr XXIII/84/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XXIII/85/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIII/86/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIII/87/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/88/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli i ustalenie norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych.

Uchwała Nr XXIII/89/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Uchwała Nr XXIV/91/16 w sprawie regulaminu czystości i porządku w mieście.

Uchwała Nr XXIV/91/16w sprawie zmiany Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XXIV/92/16 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa i płynnościu ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, Przechodniej i Prusa"

Uchwała Nr XXIV/93/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Uchwała Nr XXV/94/16 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Uchwała Nr XXV/95/16 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.

Uchwała Nr XXV/96/16 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością gruntową

Uchwała Nr XXVI/97/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "Związek Samorządów Polskich".

uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/99/16 w sprawie ustalenia stawki dotacji w 2016 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.

Uchwała Nr XXVI/100/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Uchwała Nr XXVII/101/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXVII/102/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXVII/103/16 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr XXVII/104/16 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach miejskich

Uchwała Nr XXVII/105/16 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.

Uchwała Nr XXVIII/106/16 w sprawie utworzenia w mieście Wysokie Mazowieckie odrębnego obwodu głosowania.

Uchwała Nr XXVIII/107/16 w sprawie zmian w podziale miasta Wysokie Mazowieckie na stałe obwody głosowania.


 
 
 
 

= ARCHIWUM =

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM.Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Borecka

Data wytworzenia: 2016-10-07

Wprowadzający: Monika Borecka

Data wprowadzenia: 2010-11-24

Modyfikujący: Monika Borecka

Data modyfikacji: 2017-01-02

Opublikował: Monika Borecka

Data publikacji: 2010-11-24