UCHWAŁA NR XXVIII/105/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.


UCHWAŁA NR XXVIII/104/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie regulaminu określającego na 2005 rok wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach miejskich


UCHWAŁA NR XXVII/102/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych na czas dłuższy niż trzy lata.


UCHWAŁA NR XXVII/101 /04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie opłaty administracyjnej.


UCHWAŁA NR XXIII/81/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 31 sierpnia 2004r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez miasto przedszkoli.


UCHWAŁA NR XXIII/82/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 31 sierpnia 2004r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.


UCHWAŁA NR XXIII/83/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 31 sierpnia 2004r
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.


UCHWAŁA NR XXIII/84/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 31 sierpnia 2004r.
w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku.


UCHWAŁA NR XXIII/85/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 31 sierpnia 2004r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


UCHWAŁA NR XXIII/86/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 31 sierpnia 2004r.
w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania "Biblioteki publiczne - Internet - informacja - społeczeństwo".


UCHWAŁA NR XXII/73/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 czerwca 2004 roku
sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wysokie Mazowieckie


UCHWAŁA NR XXII/74/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 czerwca 2004 roku
sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wysokie Mazowieckie


UCHWAŁA NR XXII/75/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.


UCHWAŁA NR XXII/76/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem


UCHWAŁA NR XXII/77/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 czerwca 2004r.
zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Wysokie Mazowieckie


UCHWAŁA NR XXII/78/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie ustanowienia Medalu "Zasłużony dla miasta Wysokie Mazowieckie".


UCHWAŁA NR XXII/79/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wysokiem Mazowieckiem.


UCHWAŁA NR XXII/80/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok .


UCHWAŁA NR XXI/69/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 28 maja 2004r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Wysokie Mazowieckie


UCHWAŁA NR XXI/70/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 28 maja 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.


UCHWAŁA NR XXI /71/ 04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 28 maja 2004r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego


UCHWAŁA NR XXI /72/ 04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 28 maja 2004 roku
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego


UCHWAŁA NR XX/66/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.


UCHWAŁA NR XX/67/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 27 kwietnia 2004 roku
sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.


UCHWAŁA NR XX/68/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 27 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.


UCHWAŁA NR XIX/63/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu lub innej republiki wymienionej w art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji.


UCHWAŁA NR XIX/64/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r.


UCHWAŁA NR XVIII/62/04 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.


U CHWAŁA NR X XX/110/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w mieście Wysokie Mazowieckie.


UCHWAŁA Nr XXXI/112/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta


UCHWAŁA NR XXXI/113/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta


UCHWAŁA NR XXXI/115/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowopowstałych ulic miejskich.


UCHWAŁA NR XXXI/114/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


UCHWAŁA NR XXXII/117/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.


UCHWAŁA NR XXXII/118/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w szkołach miejskich funkcjonujących jako jednostki budżetowe


UCHWAŁA NR XXXII/119/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.


UCHWAŁA NR XXXII/120/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych .......


UCHWAŁA NR XXXII/121/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.


UCHWAŁA NR XXXII/122/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa krytej pływalni w Wysokiem Mazowieckiem".


UCHWAŁA NR XXXII/123/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 maja 2005 roku w sprawiewyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratury Okręgowej w Łomży.


UCHWAŁA NR XXXIII/125/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie zmian w podziale miasta na stałe obwody głosowania.


UCHWAŁA NR XXXIII/126/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.


UCHWAŁA NR XXXIII/127/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży i zasad usytuowania miejsc oraz warunków prowadzenia sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


UCHWAŁA NR XXXIII/128/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.


UCHWAŁA NR XXXIII/129/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.


UCHWAŁA NR XXXIV/130/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych.


UCHWAŁA NR XXXIV/131/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.


UCHWAŁA NR XXXIV/132/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.


UCHWAŁA NR XXXIV/133/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.


UCHWAŁA NR XXXV/134/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 września 2005r w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.


UCHWAŁA NR XXXV/135/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 września 2005 roku zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Wysokie Mazowieckie


UCHWAŁA NR XXXV/136/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 września 2005r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościelna, Ogrodowa oraz osiedle Południe".


UCHWAŁA NR XXXV/137/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 września 2005r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację.


UCHWAŁA NR XXXV/138/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.


UCHWAŁA NR XXXVI/139/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 28 października 2005r w sprawie statutu Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej.


UCHWAŁA NR XXXVII/142/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu okreśłającego na 2006 rok wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego ....


UCHWAŁA NR XXXVII/143/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację.


UCHWAŁA NR XXXVII/144/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem".


UCHWAŁA NR XXXVII/145/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania "Modernizacja budowli i urządzeń sanitarnych w Wysokiem Mazowieckiem".


UCHWAŁA NR XXXVII/146/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR XXXVII/147/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.


UCHWAŁA NR XXXVII/148/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie okreśłenia stawek podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA NR XXXVII/149/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR XXXVII/150/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


UCHWAŁA NR XXXVII/151/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.


UCHWAŁA NR XXXVIII/153/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


UCHWAŁA NR XXXVIII/154/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników i wartoście jednego punktu.


UCHWAŁA NR XXXVIII/152/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.


UCHWAŁA NR XXXVIII/155/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.


UCHWAŁA NR XXXIX/156/06 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.UCHWAŁA NR XXXIX/157/06 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2015.

 


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Borecka

Wprowadzający: Monika Borecka

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Monika Borecka

Data modyfikacji: 2010-11-29

Opublikował: Monika Borecka

Data publikacji: 2005-03-04