UCHWAŁY RADY MIASTA VI KADENCJI


2014


Nr XXXVIII/184/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie doożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin.

Nr XXXVIII/185/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

Nr XXXVIII/186/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin.

Nr XXXVIII/187/14 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.

Nr XXXIX/188/14 w sprawie przyjęcia MPPiRPA na 2014r.

Nr XXXIX/189/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nr XXXIX/190/14 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów wojennych.

Nr XXXIX/191/14 w sprawie wystąpienia z apelem.

Nr XL/192/14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Nr XL/193/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta.

Nr XL/194/14 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania

Nr XL/195/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

Nr XLI/196/14 w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu przy ul. Micjiewicza w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr XLI/197/14 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Nr XLI/198/14 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Nr XLI/199/14 w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) pn. Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie.

Nr XLI/200/14 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr XLII/201/14 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Nr XLII/202/14 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie”.

Nr XLII/203/14 w sprawie Programu Rozwoju Kultury na lata 2014-2020.

Nr XLII/204/14 w sprawie Statutu MOPS w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr XLII/205/14 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.

Nr XLII/206/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

Nr XLIII/207/14 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.

Nr XLIII/208/14 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania ” Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ul. Armii Krajowej 4 w Wysokiem Mazowieckiem, dz. 1498”.

Nr XLIII/209/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu.

Nr XLIII/210/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

Nr XLIV/211/14 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podstrefy Wysokie Mazowieckie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A

Nr XLIV/212/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planiezagospodarowania przestrzennego.

Nr XLIV/213/14 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckiedo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”

Nr XLIV/214/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nieodpłatnej darowizny na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego

Nr XLIV/215/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nieodpłatnej darowizny na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego

Nr XLIV/216/14 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy

Nr XLIV/217/14 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Nr XLIV/218/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

Nr XLV/219/14 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Nr XLV/220/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Nr XLV/221/14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Nr XLV/222/14 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego

Nr XLV/223/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

Nr XLVI/224/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości .

Nr XLVI/225/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Nr XLVI/226/14 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik.

Nr XLVI/227/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.2013


Nr XXVII/138/13 w sprawie Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr XXVII/139/13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Nr XXVIII/140/13 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Nr XXVIII/141/13 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółówe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia ponadwymiarowe ...

Nr XXVIII/142/13 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

Nr XXVIII/143/13 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Nr XXVIII/144/13 w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Nr XXIX/145/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.

Nr XXIX/146/13 w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie,

Nr XXIX/147/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

Nr XXX/148/13 w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr XXX/149/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podlaskim dotyczącego realizacji projektu "Wybieraj mądrze - bądź bezpieczny".

Nr XXX/150/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nr XXXI/151/13 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr XXXI/152/13 w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr XXXI/153/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

Nr XXXII/154/13 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Nr XXXII/155/13 w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr XXXII/156/13 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego "Miejskiej Pływalni Wodnik".

Nr XXXII/157/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

Nr XXXIII/158/13 w sprawie utworzenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów w mieście Wysokie Mazowieckie.

Nr XXXIII/159/13 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Nr XXXIII/160/13 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania "Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia - przebudowa, remont i doposarzenie wnętrz budynku MOK"

Nr XXXIII/161/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

Nr XXXIV/162/13 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Nr XXXIV/163/13 w sprawie opłaty targowej

Nr XXXIV/164/13 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego.

Nr XXXIV/165/13 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Dolnej, remont ul. Kościelnej i zmiana organizacji ruchu ul. Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury.

Nr XXXIV/166/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia środków na realizację zadania "Ochrona, zachowanie i upowrzechnianie dóbr kultury Podlasia - przebudowa, remont i doposażenie wnętrz budynku MOK w Wysokiem Mazowieckiem".

Nr XXXIV/167/13 zmieniająca w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.

Nr XXXVI/169/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Nr XXXVI/170/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Nr XXXVI/171/13 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Nr XXXVI/172/13 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Nr XXXVI/173/13 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie mienia ruchomego przekazanego przez Województwo Podlaskie ze zlikwidowanej Biblioteki Pedagogicznej w Łomży - Filii w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr XXXVI/174/13 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik.

Nr XXXVI/175/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

Nr XXXVII/176/13 w sprawie WPF na lata 2014-2017.

Nr XXXVII/177/13 w sprawie budżetu miasta na 2014 rok.

Nr XXXVII/178/13 w sprawie upoważnienia kierownika MOPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej...

Nr XXXVII/179/13 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji inwestycji

Nr XXXVII/180/13 w sprawie opłaty targowej

Nr XXXVII/181/13 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Nr XXXVII/182/13 w spraiwe przyjęcia programu opieki nad zabytkami miasta na lata 2014-2017.

Nr XXXVII/183 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.


2012


Nr XV/79/12 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta.

Nr XV/80/12 w sprawie zmian w statucie miasta.

Nr XV/81/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Nr XVI/82/12 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2012 rok.

Nr XVI/83/12 w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych.

Nr XVI/84/12 w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.

Nr XVI/85/12 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nr XVI/86/12 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Nr XVII/87/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr XVII/88/12 w sprawie zatwierdzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2012-2027.

Nr XVII/89/12 w sprawie nadania nazwy ronda przy zbiegu ulic Zambrowskiej i Warszawskiej,

Nr XVII/90/12 w sprawie udzielenia dotacji w 2012 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela.

Nr XVII/91/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Nr XVIII/92/12 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Nr XVIII/93/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Nr XVIII/94/12 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Nr XVIII/95/12 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Nr XIX/96/12 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr XIX/97/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.

Nr XIX/98/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Nr XX/99/12 w sprawie przejęcia od gminy Zambrów zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nr XX/100/12 w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nr XX/101/12 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Nr XX/102/12 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w mieście Wysokie Mazowieckie.

Nr XX/103/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki...

Nr XX/104/12 w sprawie utworzenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w mieście Wysokie Mazowieckie.

Nr XX/105/12 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta.

Nr XX/106/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Nr XXI/107/12 zmieniająca w sprawie utworzenia sieci publicznych szkółpodstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.

Nr XXI/108/12 zmieniająca w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.

Nr XXI/109/12 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w mieście.

Nr XXI/110/12 w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego.

Nr XXI/111/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Nr XXI/112/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Nr XXI/113/12 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy oraz najmu.

Nr XXI/114/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Nr XXII/115/12 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Nr XXIII/116/12 w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na okręgi wyborcze

Nr XXIV/117/12 w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr XXIV/118/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.

Nr XXIV/119/12 w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Nr XXIV/120/12 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocław w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nr XXIV/121/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Nr XXV/122/12 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik.

Nr XXV/123/12 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

Nr XXV/124/12 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Nr XXV/125/12 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie.

Nr XXV/126/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Nr XXV/127/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Nr XXV/128/12 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Nr XXV/129/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Nr XXVI/130/12 w sprawie WPF na lata 2013-2016.

Nr XXVI/131/12 w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.

Nr XXVI/132/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

Nr XXVI/133/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr XXVI/134/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości.

Nr XXVI/135/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usłu w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Nr XXVI/136/12 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Nr XXVI/137/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.


2011


Uchwała Nr IV/14/11 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr IV/15/11 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Uchwała Nr IV/16/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Uchwała Nr V/17/11 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała Nr V/18/11 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr V/19/11 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Uchwała Nr V/20/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/21/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu ...

Uchwała Nr VI/22/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Nr VII/23/11 w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta na okres kadencji.

Nr VII/24/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i zasad usytuowania miejsc oraz warunków prowadzenia sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Nr VII/25/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic obwodów w mieście Wysokie Mazowieckie.

Nr VII/26/11 w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Wysokie Mazowieckie.

Nr VII/27/11 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr VII/28/11 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Wysokie Mazowieckie na lata 2011-2020.

Nr VII/29/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Nr VII/30/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r.

Nr VIII/31/11 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Nr VIII/32/11 zmieniająca uchwałę Nr XXI/96/08 z dnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Miejskiej Pływalni Wodnik.

Nr VIII/33/11 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr VIII/34/11 w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.

Nr VIII/35/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Nr IX/36/11 w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Nr IX/37/11 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o ubieganie się o środki finansowe z NFOŚiGW w ramch III konkursu "Zarządzanie energią".

Nr IX/38/11 w sprawie opłaty targowej.

Nr IX/39/11 w sprawie w sprawie zmian w podziale miasta na stałe obwody głosowania.

Nr IX/40/11 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do ZWKiEC sp z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.

Nr IX/41/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2011-2014.

Nr IX/42/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2011 rok.

Nr X/43/11 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych.

Nr X/44/11 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

Nr X/45/11 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.

Nr X/46/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Nr X/47/11 w sprawie określenia zasad wnoszenia i cofania udziałów w spółkach prawa handlowego.

Nr XI/48/11 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Nr XI/49/11 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015.

Nr XI/50/11 w sprawie nadania nazwy ulicy miejskiej.

Nr XI/51/11 w sprawie zapewnienia środków finansowych na współfinansowanie projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności"

Nr XI/52/11 w sprawie przystąpienia gminy miejskiej do realizacji projektu systemowego w ramach działania 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"

Nr XI/53/11 w sprawie zapewnienia środków finansowych na współfinansowanie projektu "Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Długiej".

Nr XI/54/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie.

Nr XI/55/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Nr XII/56/11 w sprawie nadania nazwy rondu.

Nr XII/57/11 w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Nr XII/58/11 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla zakładu budżetowego Miejskiej Pływalni Wodnik.

Nr XII/59/11 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Nr XII/60/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Nr XII/61/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Gimnazjum.

Nr XIII/62/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Nr XIII/63/11 w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych.

Nr XIII/64/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Nr XIII/65/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Nr XIII/66/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Nr XIII/67/11 w sprawie opłaty od posiadania psa na 2012 rok.

Nr XIII/68/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Nr XIII/69/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Nr XIV/70/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

Nr XIV/71/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

Nr XIV/72/11 w sprawie zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie wykonania dokumentacji na remont drogi wojewódzkiej Nr 678.

Nr XIV/73/11 w sprawie nadania nazwy ulicy miejskiej.

Nr XIV/74/11 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.

Nr XIV/75/11 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Nr XIV/76/11 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę miejską Wysokie Mazowieckie.

Nr XIV/77/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Miejskiej Pływalni Wodnik.

Nr XIV/78/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.


2010


 Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr I/3/10 w sprawie ustalenia składów stałych komisji rady.

Uchwała Nr I/4/10 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr II/5/10 w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.

Uchwała Nr II/6/10 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania rekultywacja składowiska odpadów.

Uchwała Nr II/7/10 w sprawie wyposażenia ZWKiEC spółkę z o.o w Wysokiem Mazowieckiem w nieruchomości gruntowe.

Uchwała Nr III/8/10 zmieniająca uchwałę Nr LIV/227/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 października 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/9/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2011-2014.

Uchwała Nr III/10/10 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.

Uchwała Nr III/11/10 w sprawie wystąpienia Miasta Wysokie Mazowieckie ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.

Uchwała Nr III/12/10 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Uchwała Nr III/13/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

 

UCHWAŁY RADY MIASTA V KADENCJI


UCHWAŁA NR I/1/06 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta. 


 


 


Uchwała Nr XLVIII/200/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.


Uchwała Nr L/201/10 w sprawie nadania nazwy rondu
Uchwała Nr L/202/10 w sprawie udzielenia dotacji w 2010 roku na remont zabytku
Uchwała Nr L/203/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.


Uchwała Nr L/204/10 w sprawie przekształcenia przedszkoli publicznych z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
Uchwała Nr L/205/10 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego ZWKiEC w spółkę z o o.


Uchwała Nr L/206/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze.
Uchwała Nr L/207/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

 Uchwała Nr LI/208/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.


Uchwała Nr LI/209/10 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wysokiem Mazowieckiem".


Uchwała Nr LI/210/10 w sprawie zmian wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację.


Uchwała Nr LI/211/10 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy.


Uchwała Nr LI/212/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
Uchwała Nr LII/213/10 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej.


Uchwała Nr LII/214/10 w sprawie pozbawienia części ulic kategorii dróg gminnych.


Uchwała Nr LII/215/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Wysokie Mazowieckie.


Uchwała Nr LII/216/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Uchwała Nr LIII/217/10 w sprawie określenia sposobu konsultacjiz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 o działalności pożytku publicznego ...


Uchwała Nr LIII/218/10 w sprawie zmian w podziale miasta na okręgi wyborcze.


Uchwała Nr LIII/219/10 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym.


Uchwała Nr LIII/220/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.


Uchwała Nr LIII/221/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację zadania "Przebudowa ul. Ludowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Szpitalną i 1000 Lecia".

 


Uchwała Nr LIII/222/10 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania "Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Długiej".

 


Uchwała Nr LIV/223/10 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.

 


Uchwała Nr LIV/224/10 w sprawie wyposażenia nowo powstałej spółki w nieruchomości gruntowe.


Uchwała Nr LIV/225/10 w sprawie zmiany w statucie MOPS.
Uchwała Nr LIV/226/10 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.


Uchwała Nr LIV/227/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.


Uchwała Nr LIV/228/10 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
Uchwała Nr LIV/229/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała Nr LIV/230/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.


 
 


 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2006-12-01

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2015-02-10

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2006-12-01