Uchwały Rady Miasta VIII kadencji

Uchwała Nr XXIV/144/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025.

Uchwała Nr XXIV/143/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

Uchwała Nr XXIV/142/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Uchwała Nr XXIV/141/2021 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwała Nr XXIV/140/2021 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XXIV/139/2021 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XXIII/138/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025.

Uchwała Nr XXIII/137/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. 

Uchwała Nr XXIII/136/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

Uchwała Nr XXIII/135/2021w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Rakowskiego.

Uchwała Nr XXIII/134/2021 w sprawie  uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/96/08 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Miejskiej Pływalni ,,Wodnik” w Wysokiem Mazowieckiem.

Uchwała Nr XXIII/133/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Uchwała Nr XXIII/132/2021 w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych. (ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego).

Uchwała Nr XXIII/131/2021 w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych. (ul. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego).

Uchwała Nr XXIII/130/2021 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok.

Uchwała Nr XXII/129/2021 z dnia 29.01.2021r w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Uchwała Nr XXII/128/2021 z dnia 29.01.2021r w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie do reprezentowania Rady Miasta Wysokie Mazowieckie przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku.

Uchwała Nr XXII/127/2021 z dnia 29.01.2021r w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025.

Uchwała Nr XXII/126/2021 z dnia 29.01.2021r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok.

Uchwała Nr XXI/125/2020 z dnia 27.11.2020r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025.

Uchwała Nr XXI/124/2020 z dnia 27.11.2020r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.

Uchwała Nr XXI/123/2020 z dnia 27.11.2020r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXI/122/2020 z dnia 27.11.2020r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia „WODNIK” w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok.Uchwała Nr XX/122/2020 z dnia 27.11.2020r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia „WODNIK” w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok.

Uchwała Nr XXI/121/2020 z dnia 27.11.2020rw sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty.

 Uchwała Nr XXI/120/2020 z dnia 27.11.2020r w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/119/2020 z dnia 27.11.2020r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała Nr XXI/118/2020 z dnia 27.11.2020r w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miasto Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XXI/117/2020 z dnia 27.11.2020r w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/109/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uchwała Nr XX/116/2020 z dnia 30.09.2020r  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025.

Uchwała Nr XX/115/2020 z dnia 30.09.2020r w  sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.

Uchwała Nr XXI/114/2020 z dnia 30.09.2020r w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała Nr XXI/113/2020 z dnia 30.09.2020r w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Uchwała Nr XIXI/112/2020 z dnia 28.08.2020r w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025.

Uchwała Nr XIX/111/2020 z dnia 28.08.2020r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.

Uchwała Nr XIX/110/2020 z dnia 28.08.2020r w sprawie sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uchwała Nr XIX/109/2020 z dnia 28.08.2020r  w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uchwała Nr XIX/108/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy.

Uchwała Nr XIX/107/2020 z dnia 28.08.2020r  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr XIX/106/2020 z dnia 28.08.2020r  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Wysokie Mazowieckie na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała Nr XIX/105/2020 z dnia 28.08.2020r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XIX/104/2020 z dnia 28.08.2020r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta.

Uchwała Nr XIX/103/2020 z dnia 28.08.2020r w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XVIII/102/2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.

Uchwała Nr XVIII/101/2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XVIII/100/2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej.

Uchwała Nr XVIII/99/2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie"

Uchwała Nr XVIII/98/2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XVIII/97/2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XVII/96/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025.

Uchwała Nr XVII/95/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.

Uchwała Nr XVII/94/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie  zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie. 

Uchwała Nr XVII/93/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie do  reprezentowania Rady Miasta Wysokie Mazowieckie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku.

Uchwała Nr XVII/92/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XVII/91/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr XVII/90/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr XVI/89/2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

Uchwała Nr XVI/88/2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XVI/87/2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.

Uchwała Nr XVI/86/2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/85/2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XVI/84/2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 rok.

Uchwała Nr XV/83/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025

Uchwała Nr XV/82/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Uchwała Nr XV/81/2020 z dnia 29.01.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/96/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Miejskiej Pływalni „Wodnik” w  Wysokiem Mazowieckiem

Uchwała Nr XV/80/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Wysokie Mazowieckie na rok szkolny2019/2020.

Uchwała Nr XV/79/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XV/78/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Uchwała Nr XV/77/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XV/76/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr XV/75/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr XV/74/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr XV/73/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr XV/72/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Plac Odrodzenia

Uchwała Nr XV/71/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie przyjęcia od Gminy Wysokie Mazowieckie zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała NrXIV/70/19 z dnia 2019-12-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 – 2022

Uchwała NrXIV/69/19 z dnia 2019-12-19 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Uchwała NrXIV/68/19 z dnia 2019-12-19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Popiełuszki, sprzedawanej w trybie
bezprzetargowym na cele działalności sakralnej

Uchwała NrXIV/67/19 z dnia 2019-12-19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025

Uchwała NrXIV/66/19 z dnia 2019-12-19 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2020 rok

Uchwała NrXIV/65/19 z dnia 2019-12-19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała NrXIV/64/19 z dnia 2019-12-19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XII/63/19 z dnia 2019-10-30 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Uchwała Nr XII/62/19 z dnia 2019-10-30 w sprawie petycji dotyczącej polityki zarządzania konfliktem interesów

Uchwała Nr XII/61/19 z dnia 2019-10-30 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr XII/60/19 z dnia 2019-10-30 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik na 2020 rok.

Uchwała Nr XII/59/19 z dnia 2019-10-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/58/19 z dnia 2019-10-30 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XI/57/19 z dnia 2019-09-30 w sprawie zmiany WPF miasta na lata 2019-2022

Uchwała Nr XI/56/19 z dnia 2019-09-30 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Uchwała Nr XI/55/19 z dnia 2019-09-30 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Uchwała Nr X/54/19 z dnia 2019-08-28 w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2022

Uchwała Nr X/53/19 z dnia 2019-08-28 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Uchwała Nr X/52/19 z dnia 2019-08-28 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

Uchwała Nr X/51/19 z dnia 2019-08-28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta

Uchwała Nr X/50/19 z dnia 2019-08-28 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 – na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18 + 560 do km 22 + 500”.

Uchwała Nr X/49/19 z dnia 2019-08-28 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach miejskich.

Uchwała Nr X/48/19 z dnia 2019-08-28 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr IX/47/19 z dnia 2019-06-24 w sprawie zmiany WPF miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019-2022

Uchwała Nr IX/46/19 z dnia 2019-06-24 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Uchwała Nr IX/45/19 z dnia 2019-06-24 w sprawie wzniesienia pomnika Chrystusa Króla

Uchwała Nr IX/44/19 z dnia 2019-06-24 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała Nr IX/43/19 z dnia 2019-06-24 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr IX/42/19 z dnia 2019-06-24 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr IX/41/19 z dnia 2019-06-24 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Uchwała Nr IX/40/19 z dnia 2019-06-24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta.

Uchwała Nr IX/39/19 z dnia 2019-06-24 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.

Uchwała Nr VIII/38/19 z dnia 2019-05-31 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 roku.

Uchwała Nr VIII/37/19 z dnia 2019-05-31 w sprawie petycji złożonej przez Katarzynę Ogrodnik w imieniu swoim oraz mieszkańców osiedla Południe o zmianę planów zagospodarowania wyjazdu z ulicy Staszica na ulicę 1 Maja

Uchwała Nr VIII/36/19 z dnia 2019-05-31 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr VII/35/19 z dnia 2019-05-24 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr VII/34/19 z dnia 2019-05-24 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr VI/33/19 z dnia 2019-04-26 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Uchwała Nr VI/32/19 z dnia 2019-04-26 w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr VI/31/19 z dnia 2019-04-26 w sprawie skargi o zamianę lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr VI/30/19 z dnia 2019-04-26 w sprawie skargi dotyczącej przyznania lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr VI/29/19 z dnia 2019-04-26 w sprawie skargi dot rozliczenia kosztów C.O

Uchwała Nr VI/28/19 z dnia 2019-04-26 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr VI/27/19 z dnia 2019-04-26 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu położonego przy ul. Jagiellońskiej

Uchwała nr V/26/19 z dnia 2019-03-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie  na lata 2019 – 2022

Uchwała nr V/25/19 z dnia 2019-03-11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Uchwała nr V/24/19 z dnia 2019-03-11 w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu gminy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

Uchwała nr V/23/19 z dnia 2019-03-11 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 rok.

Uchwała nr V/22/19 z dnia 2019-03-11 w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Miasto Wysokie Mazowieckie w organach Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe

Uchwała nr V/21/19 z dnia 2019-03-11 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała nr IV/20/19 z dnia 2019-01-25 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr IV/19/19 z dnia 2019-01-25 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Uchwała nr IV/18/19 z dnia 2019-01-25 w sprawie sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr IV/17/19 z dnia 2019-01-25 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała nr III/16/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Uchwała nr III/15/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

Uchwała nr III/14/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Uchwała nr III/13/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

Uchwała nr III/12/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie przyjęcia od Gminy Zambrów zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr III/11/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała nr III/10/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 – 2022

Uchwała nr III/9/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2019 rok

Uchwała nr II/8/18 z dnia 2018-12-05 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Uchwała nr II/7/18 z dnia 2018-12-05 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Uchwała nr II/6/18 z dnia 2018-12-05 w sprawie powołania składów stałych komisji Rady Miasta

Uchwała nr II/5/18 z dnia 2018-12-05 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała nr II/4/18 z dnia 2018-12-05 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr I/3/18 z dnia 2018-11-23 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta

Uchwała nr I/2/18 z dnia 2018-11-23 w sprawie zmiany Statutu Miasta

Uchwała nr I/1/18 z dnia 2018-11-23 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta