Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków

Burmistrz Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 10,00- 16,30.
Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Skargi z zakresu zadań Urzędu Miasta można też składać w sekretariacie pok. nr 19 czasie pracy Urzędu Miasta.

Tryb składania skarg reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.02.5.46)
oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. (art. 221 - 256) (Dz.U.00.98.1071).

Przewodniczący Rady Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków kierowanych do Rady
w każdy poniedziałek w godzinach 15.00- 16.30. Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy,
obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Skargi i wnioski wpływające do organów samorządu są rejestrowane w sekretariacie Urzędu Maista w rejestrze skarg i wniosków.

Rozpatrywanie skarg na Burmistrza Maista i kierowników jednostek organizacyjnych miasta
w sprawach dotyczących zadań własnych miasta jest uregulowane w Statucie Miasta.
Na podstawie § 47 ust. 5 Statutu Miasta, rada obradując na sesjach rozstrzyga o sposobie załatwienia skarg w drodze uchwał.

Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są przez merytoryczne Referaty Urzędu Miasta
w Wysokiem Mazowieckiem w godzinach pracy.

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie 18-200; ul. Ludowa 15, I piętro - (Sekretariat), pokój 19, tel.: (86) 275-25-92


Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2008-01-31

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2008-02-01

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2008-01-31