.:|   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   |:.
 

Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać wadia do przetargów:

81 1020 1332 0000 1402 0941 7629

 


2021

Zamówienie poniżej 130 000 złotych netto: Wykonanie usługi renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego

Termin składania ofert: 07.05.2021r. godz. 11:00

Wybór oferty


Przetarg na: " Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckie".

Dokumentacja techniczna

Termin składania ofert : 14.04.2021r. godz. 10.00

Informacja o zmianie SWZ z dnia 31.03.2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.03.2021r.

Informacja o zmianie SWZ z dnia 08.04.2021r.

WAŻNE: Informacja o zmianie SWZ oraz ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 12.04.2021r.

UWAGA NOWY Termin składania ofert : 21.04.2021r. godz. 10.00

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.04.2021r.

Pytanie i odpowiedź z dnia 15.04.2021r. oraz NOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.04.2021r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe: Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 16.03.2021r. godz. 10:00

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią z dnia 09.03.2021r. oraz z mapą obrazującą obszar opracowania

Informacja o złożonych ofertach

 Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Utrzymanie w schronisku bedomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w 2021 roku

Termin składania ofert: 19.02.2021 godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 130 000 złotych netto: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 18.02.2021r. godz. 10:00

Otwarcie ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznej  na przebudowę linii oświetlenia ulicznego i linii niskiego napięcia na ul Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem

04.02.2021r. odpowiedź na pytanie

UWAGA: Zmiana formy składania ofert - dopuszczenie wersji elektronicznej

Informacja o złożonych ofertach

Termin składania ofert: 10.02.2021r. godz. 10:00

WYBÓR OFERTY 11.02.2021r.


Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznych na budowę dróg w mieście Wysokie Mazowieckie

UWAGA: Zmiana formy składania ofert - dopuszczenie wersji elektronicznej

Informacja o złożonych ofertach

Termin składania ofert: 10.02.2021r. godz. 10:00

WYBÓR OFERTY 11.02.2021r.


Ogłoszenie - Dostawa chemii basenowej na okres  od 01.02.2021 do 31.01.2022r


Plan zamówień publicznych Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 

Plan zamówień publicznych Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie-aktualizacja


2020


Ogłoszenie - zamówienie publiczne - Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkole Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 07.01.2021 r. godz.10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie - zamówienie publiczne - Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 28.12.2020 r. godz. 09.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie: Zapytanie o cenę usługi geodezyjnej: "Rozgraniczenie działek nr 1369/1 i nr 1369/2 w Wysokiem Mazowieckiem."

Termin składania ofert: 14.12.2020r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 EURO-Dostawa materiałów kancelaryjnych.

Termin składania ofert: 10.12.2020 r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 EURO - Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 14.12.2020 r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 EURO- Dostawa materiałów kancelaryjnych dla  Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 10.12.2020 r. godz. 11.00

Wybór oferty


Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 EURO -Dostawa środków czystości dla Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 10.12.2020 r. godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Pytania i odpowiedzi

Zmiana ogłoszenia i SIWZ

Termin składania ofert: 02.12.2020r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 24.11.2020r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem do Przedszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem 

Termin składania ofert 16.11.2020r. godz. 10:50

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem do Przeszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 30.10.2020r. godz. 10:50

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowaniaPrzetarg nieograniczony: ,,Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brok w m. Wysokie Mazowieckie” – opracowanie koncepcji

30.10.2020r. odpowiedzi na pytania

03.11.2020r. odpowiedzi na pytania

II odpowiedzi na pytania 03.11.2020r.

Termin składania ofert: 10.11.2020r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert.

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem do Przeszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiana SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 06.10.2020

Protokół z otwarcia ofert

termin składania ofert: 09.10.2020r. godz. 11:00

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Termin składania ofert: 16.09.2020r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Termin składania ofert: 07.09.2020r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem w podziale na 6 Części

Termin składania ofert: 28.08.2020r. godz. 10.50

Protokół z otwarcia ofert

Punktacja

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Zakup wyposażenia do Przedszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem

OPZ, IPU

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

17.08.2020r. - Zmiana SIWZ i ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Korekta protokołu z otwarcia ofert

Termin składania ofert 21.08.2020

Wybór oferty cz 1,2,4 i unieważnienie postępowania cz 3.


Zapytanie ofertowe dotyczącej opracowania dokumantacji niezbędnej do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną; konkurs RPPD. 08.01.00-IZ.00-20-001/20

Termin składania ofert: 04.08.2020r. godz. 14:00

Protokół otwarcia ofert

Wybór oferty

Powtórzenie czynności wyboru oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej.

Termin składania ofert: 17.07.2020r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: do 13.07.2020r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwiarząt z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w 2020 roku

Termin składania ofert: 24.06.2020r., godz. 10.00

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Zakup i dostawa laptopów i oprogramowania

Termin składania ofert: 12.05.2020r. godz. 11.00

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania2

Wybór oferty


Przeatrg nieograniczony: Modernizacja drogi gminnej Nr 107881B – ul. Traktat Suraski w Wysokiem Mazowieckiem

Zmiana SIWZ oraz ogłoszenia

Zmiana SIWZ oraz ogłoszenia 30.06.2020

Zmiana SIWZ i ogłoszenia 17.072020r.

UWAGA!! 20.07.2020r. Zmiana SIWZ, zmiana dokumentacji, zmiana przedmiarów

wyceniamy zgodnie z opisem technicznym domieszkę ulepszającą z kruszywa łamanego 30%

Nowy termin składania ofert 28.07.2020r. godz. 11:00.

Protokół z otwarcia ofert

WYBÓR OFERTY


Zamówienie poniżej  30 000 EURO  na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa  drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną.”

03.06.2020r. - zmiana ogłoszenia - zmiana terminu skladania ofert

Termin składania ofert do 18.06.2020r. do godz. 1000

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną

PZT

Przepusty (PW) - aktualizacja 01.06.2020r.

Branża drogowa (PW) aktualizacja 02.06.2020r.

Kanalizacja deszczowa (PW)

Kanalizacja sanitarna (PW)

Wodociąg (PW)

Kanał Tech. (PW)

Oświetlenie uliczne (PW) aktualizacja 03.06.2020r.

Usunięcie kolizji (PW)

SOR - zmiana 03.06.2020r.

Przedmiary /aktualizacja  29.05.2020r., 01.06.2020r., 02.06.2020r., 03.06.2020r./

Kosztorysy ofertowe /aktualizacja 29.05.2020r., 01.06.2020r., 02.06.2020r., 03.06.2020r./

Pytania i odpowiedzi 20.05.2020r.

Badania geologiczne

20.05.2020r. - warunki gestorów

Pytania i odpowiedzi - 25.05.2020r.

25.05.2020r. - zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia

27.05.2020r. - odpowiedzi na pytania

01.06.2020r. - odpowiedzi na pytania

03.06.2020r. - odpowiedzi na pytania

03.06.2020r. - zmiana SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nowy termin składania ofert 15.06.2020r. godz. 11:00

15.06.2020r. Protokół z otwarcia ofert.

Wybór oferty 22.07.2020r.


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Renowacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego

Termin składania ofert: 04.05.2020r. godz. 11.00

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Zakup i dostawa laptopów i oprogramowania

Termin składania ofert: 23.04.2020r. godz. 11.00

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem".

Termin składania ofert do dnia: 31.03.2020r. do godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Termin składania ofert: 26.03.2020r. godz. 11.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 20.02.2020r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem

Przedmiary

Projekt budowlany branża budowlana i ogrodnicza

Projekt budowlany branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna

STIWOR

Termin składania ofert: 25.02.2020r. godz. 12.00

Pytania wraz z odpowiedziami z dnia 13.02.2020r.

Pytania wraz z odpowiedziami z dnia 18.02.2020r.

Pytanie wraz z odpowiedzią z dnia 21.02.2020r.

UWAGA

Zmiana SIWZ z dnia 24.02.2020

Zmiana Ogłoszenia z dnia 24.02.2020

Zmiana STIWOR

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.03.2020r. godz. 12.00

UWAGA

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia z dnia 26.02.2020

Odpowiedź na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz informacja o zmianie SIWZ

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.03.2020r. godz. 12.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty

 


Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 10.02.2020r. godz. 08.00

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację kuchni Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 31.01.2020r. godz. 10:00

Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia

Unieważnienie postepowania


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 31.01.2020r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: dostawa materiałów kancelaryjnych

Termin składania ofert:  17.01 2020 roku do godziny 1000

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Plan zamówień publicznych Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Plan zamówień publicznych Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem


2019


Zamówienia poniżej 30 000 Euro: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 18.12.2019r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienia poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji  budowy  ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego  w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 05.12.2019r. godz. 8:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 03.12.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i  przebudowę dróg miasta Wysokie Mazowieckie ( ul. Popiełuszki, ul. Św. Andrzeja Boboli, ul. Raginisa, ul. Sucharskiego, ul. Staszica, ul. Plac Odrodzenia)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Termin składania ofert 06.12.2019r.

Protokół z otwarcia ofert

wybór oferty


Przetarg nieograniczony na: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem w 2020 roku

termin składania ofert: 02.12.2019 r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie mazowieckie na 2020 r.

termin składania ofert: 25.11.2019 r., godz. 10:00

pytania i odpowiedzi

protokół z otwarcia ofert

wybór oferty


Zapytanie „Zarządzanie projektem” w ramach projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

Termin składania ofert: 25.11.2019r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

wybór oferty


Zapytanie „Zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych wraz z szafką mobilną do ładowania i przechowywania w ramach projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

Termin składania ofert: 25.11.2019r., godz. 10:00

Odpowiedź na pytanie 18.11.2019r.

Odpowiedzi na pytania 20.11.2019r.

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie Przeprowadzenie szkoleń w ramach projekt Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

Odpowiedź na pytanie 15.11.2019r.

Termin składania ofert: 25.11.2019r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty 12.12.2019r.


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych Przechodnia 2A i 2B w Wysokiem Mazowieckiem”.

Termin składania ofert: 28.11.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: budowa ul. Ogrodowej, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Kapitana Kazimierza Kamieńskiego,

KKK br. drogowa

KKK br. elektryczna

RWP br. drogowa

RWP br. elekryczna

Dok. ul. Ogrodowa

STWIOR

SOR

Kosztorysy

Modyfikacja SIWZ z dn. 13.11.2019r.

Termin składania ofert: 15.11.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 tys. euro - dokumentacja techniczna remont kuchni Przedszkole Miejskie nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 06.11.2019r. godz. 10:00


Zamówienia poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wysokiem Mazowieckiem"

Termin składania ofert: 16.10.2019r. godz. 9:00

Protokół z otwracia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie poniżej 30 tys. euro - dokumentacja techniczna remont kuchni Przedszkole Miejskie nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 11.10.2019r.

Unieważnienie postępowania


Zapytanie „Zarządzanie projektem” w ramach projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

18.09.2019r. odpowiedź na pytania i zmiana treści zapytania ofertowego.

Sprostowanie do treści zapytania ofertowego

NOWY termin składania ofert: 24.09.2019r.

Protokół z otwarcia

Unieważnienie postępowania


Zapytanie „Zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych wraz z szafką mobilną do ładowania i przechowywania” w ramach projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

Odpowiedzi na pytania 16.09.2019r.

Odpowiedź na pytania 17.09.2019r.

Termin składania ofert: 20.09.2019r.

Protokół z otwarcia

Unieważnienie postępowania


Zapytanie „Przeprowadzenie szkoleń” w ramach projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

18.09.2019r. odpowiedź na pytania

Termin składania ofert: 20.09.2019r.

Protokół z otwarcia

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta

na kwotę 5 196 770,83 zł

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia - 10.09.2019

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ -11.09.2019

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ -13.09.2019

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia - 24.09.2019

Termin składania ofert: 01.10.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienia poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestroskiego przy realizacji inwestycji "Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie"

Termin składania ofert: 02.09.2019r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: dostawa i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 07.08.2019r.

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: pełnienie funkcji inspektora nadzoru - inwestycjie drogowe w mieście Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 31.07.2019r.

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa nowej drogi ( ul.Jana Kucharzewskiego) wraz z infratrukturą towarzyszącą w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 25.07.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia

Wybór oferty 04.10.2019r.


Przetarg nieograniczony: Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 18.07.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem

Ekspertyza

Projekt wykonawczy + STWIOR achitektoniczno- budowlany

Projekt wykonawczy + STWIOR instalacje elektryczne

Projekt wykonawczy + STWIOR branża sanitarna

Projekt wykonawczy przyłącze kanalizacji sanitarnej

Zbiór dokumnetów do zgłoszenia- koncepcja

KOSZTORYSY OFERTOWE ZAKTUALIZOWANE 17.07.2019R. (aktualizacja br. sanit)

PRZDMIARY ZAKTUALIZOWANE 17.07.2019 (aktualizacja br sanit)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA i ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

17.07.2019r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Odpowiedź na pytanie 24.07.2019

26.07.2019r. - ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert: 09.08.2019r. godz. 12.00

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Protokół z otwarcia

04.12.2019r. wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem poprawą bezpieczeństwa i przepustowości. 

Termin składania ofert: 08.07.2019r. godz.: 11:00

Projekt budowlany  odc. 1

Projekt budowlany odc. 2

Projekt wykonawczy br. drogowa  odc. 1

Projekt wykonawczy br. sanitarna  odc. 1

Projekt wykonawczy br. elektryczna  odc. 1

Projekt wykonawczy br. drogowa odc. 2

Projekt wykonawczy br. sanitarna i teletech. odc. 2

STWiOR

SOR

Przedmiary

Kosztorysy ofertowe

WAŻNE: 01.07.2019r. zmiana do kosztorysów

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 08.07.2019r. godz.: 11:00

UWAGA: ZMIANA SIWZ z dnia 25.06.2019r.

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 06.06.2019r.

RODO

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej

 Termin składania ofert: 29.05.2019r.

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 24.06.2019r. godz.: 11:00

Pytania i odpowiedzi

protokół z otwarcia

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 30 dzieci z programem socjoterapeutycznym

Termin składania ofert: 20.05.2019r. godz. 10.00

Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: „Organizację i realizację wypoczynku letniego (kolonii) dla 30 dzieci z programem socjoterapeutycznym”

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie

UWAGA: Zmiana ogłoszenia z dnia 29.04.2019

UWAGA: Zmiana SIWZ z dnia 29.04.2019

Termin składania ofert: 07.05.2019r. do godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty

 


Ogłoszenie poniżej 30 000 EURO: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji  "Budowa drogi od ul. 1 Maja do ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną"

Termin składania ofert: 25.03.2019r., godz. 9:00

Protkół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Zakup i montaż instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Projekty instalacji

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Termin składania ofert 19.04.2019r. godz. 11.00

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Ogłoszenie poniżej 30 tys. euro - wykonanie dokumentacji technicznej na remont dworca autobusowego w Wysokiem Mazowieckiem

 Załączniki - wykaz usług, wzór umowy

Zdjęcia dworzec autobusowy

Odpowiedzi na pytania 28.02.2019r.

Odpowiedź na pytanie 04.03.2019r.

wybór oferty


Przetarg nieograniczony: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie”

Dokumentacja i przedmiary

Wyjaśnienia SIWZ i zmiana SIWZ

Informacja o zmanie treści SIWZ

Termin składania ofert: 03.04.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia

Uzupełniony protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 1w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 22.02.2019r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Wzór umowy

Termin składania ofert: 21.02.2019r. do godz. 12:00

Wybór oferty


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: do dnia 11.02.2019r.,  godz. 8:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 31.01.2019r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym: Budowa drogi od ul. 1 Maja do ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infratrukturą techniczną

Kosztorysy ofertowe

Przedmiary

Przedmiary branża elektryczna (uzupełnione o zestawienie materiałów) - 15.01.2019r. 

Projekt budowlany cz I

Projekt budowalny cz II

PW b. drogowa cz I

PW b. drogowa cz II

PW k.sanitarna

PW k.deszczowa

PW wodociąg

PW b.mostowa

PW oświetlenie

PW kolizja 1

PW kolizja 2

PW b. telekom.

PW gaz

SST 06KZ

SOR 06KZ

Badania geologiczne 22.01.2019r.

Zapytania 22.01.2019r.

Odpowiedzi na pytania 23.01.2019r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31.01.2019 GODZ. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: dostawa materiałów kancelaryjnych

Termin składania ofert:  18.01 2019 roku do godziny 1000

Wybór oferty


Plan zamówień publicznych Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie


Plan zamówień publicznych Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem


Plan zamówień publicznych Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem


2018


Ogłoszenie o prztragu nieograniczonym: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 19.12.2018r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

termin składania ofert: 10.12.2018, godz. 10:00.

pytania i odpowiedzi

protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Montaż 1 szt. Ławki Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 29.11.2018r., godz: 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony na: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem w 2019 roku

termin składania ofert: 30.11.2018 r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

termin składania ofert: 28.11.2018 r. godz. 10:00, zmiana terminu składania ofert - 30.11.2018r. godz. 10:00

Pytania i odpowiedzi 26.11.2018r.

zmiana SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony na: Dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Pytanie i odpowiedź z dnia 06.11.2018r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.11.2018r.

Pytanie i odpowiedź z dnia 19.11.2018r.

Termin składania ofert: 21.11.2018r. godz. 12:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.


Termin składania ofert: 20.11.2018r. godz. 12:00

 Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokie Mazowieckiem

Termin składania ofert: 14.11.2018r. godz.12:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wyposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem w urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Termin składania ofert: 30.10.2018r. godz.12:00

Wybór ofert


Przetarg nieograniczony: Wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych w mieście Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 12.10.2018r. godz. 12:00

Pytanie i odpowiedź nr 1 z dnia 05.10.2018

Pytanie i odpowiedź nr 2 z dnia 05.10.2018

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: "ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM"

PB budowlany

PB konstrukcja

PB sanitarny

PB elektryczny

PW budowlany

PW konstrukcja

PW sanitarny

PW elektryczny

Przedmiary i kosztorysy

STWIOR

Pytanie nr 1 z dnia 20.09.2018

Opinia Geotechniczna

Zmiana treści SIWZ 25.09.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ      - UWAGA! zmienione przedmiary i kosztorysy branży sanitarnej.

01.10.2018 - Pytania, odpowiedzi i zmiana SIWZ - UWAGA! zmienione przedmiar i kosztorys branża budowlana

04.10.2018 - pytania odpowiedzi i zmiana SIWZ - UWAGA! zmienione przedmiary i kosztorysy branża elektryczna

Protkół z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy trzech odcinków dróg gminnych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

 Termin składania ofert: 21.08.2018r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Termin składania ofert: 24.08.2018 r. godz. 12:00

Termin składania ofert: 21.08.2018 r. godz. 10:00

Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert 06.07.2018r. godz 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego dla Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert 27.06.2018r. godz 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi II

Termin składania ofert 10.07.2018r.

Wybór oferty


Przetrag nieograniczony: Budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowickie

Dokumentacja techniczna część 1

Dokumentacja techniczna część 2

Tremin składania ofert: 25.06.2018r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 20.06.2018r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem

Przedmiar

Projekt budowlany C.O.

Projekt budowlany instalacji gazowej

Termin składania ofert: 04.06.2018r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 35 dzieci z programem socjoterapeutycznym

Termin składania ofert: 18.05.2018r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa trzech stref aktywności w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Dokumentacja techniczna

Odpowiedzi na pytania 18.04.2018r.

Termin składania ofert: 23.04.2018r. godz. 11:30

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie drogi 010KZ między ul. Szpitalną i ul. 1 Maja

Termin składania ofert: 28.02.2018r. godz. 10.00

wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Część graficzna

Współczynnik przenikania

Poprawiony przedmiar 22.02.2018

Pytania i odpowiedzi - 28.02.2018r. - UWAGA: Zmiana przedmiarów robót

Termin składania ofert: 06.03.2018r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 20.02.2018 r. godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 06.02.2018r. godz. 09.00

Protokół otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 26.01.2018r. godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa drogi od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną

kosztorysy ofertowe br. elektryczna z KNR

Projekt drogowy

Projekt sanitarny KD

Projekt sanitarny KS WODA

Projekt elektryczny

SOR

26.01.2018r. - pytanie do przetargu i odpowiedź z załącznikami.

30.01.2018r. - pytania i odpowiedzi.

Termin składania ofert 05.02.2018r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia

wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: dostawa materiałów kancelaryjnych

Termin składania ofert:  23.01 2018 roku do godziny 1000

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa chodników i zjazdów Oś. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem

Kosztorys ofertowy druk

Dokumentacja techniczna

STWiORB

Termin składania ofert 22.01.2018r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r. Przedszkole Miejskie Nr 2 Wysokie Mazowieckie


2017


Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 22.12.2017r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa art. spożywczych do stołówki Miejskiego Zespiołu Szkół  w Wysokiem Mazowieckiem w 2018 r.

Termin składania ofert: 04.12.2017r. godz. 12:00

Wybór oferty


Przetarg na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działkach o nr geodezyjnym 384/2, 383/3 przy ul Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 28.11.2017 godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony: "Dostawa energii elektrycznej w ilości 1 451 561 kWh dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem" na 2018 r.

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Termin składania ofert: 20.11.2017 rok, godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: " Przebudowa fontanny w parku miejskim" przy ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja fotograficzna

Pytanie i odpowiedź z dnia 31.10.2017

Dokumentacja fotograficzna rzeźb

Pytanie i odpowiedź z dnia 03.11.2017

UWAGA:

Nowe ogłoszenie z dnia 31.10.2017

Zmiana SIWZ  z dnia 31.10.2017

Nowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie i odpowiedź z dnia 06.11.2017

Pytanie i odpowiedź z dnia 06.11.2017

Pytanie i odpowiedź z dnia 08.11.2017

Termin składania ofert: 10.11.2017r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 17.10.2017r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:  Remont łazienek na I piętrze budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 10.10.2017r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Remont hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem".

Termin składania ofert: do dnia 05.09.2017r., godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem 

Dokumentacja techniczna

Detale docieplenia- przekroje

Termin składania ofert: 07.09.2017r. godz. 14:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 25.08.2017r. godz. 11:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:  Dostawa i montaż mebli dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 11.08.2017r. godz. 10:00

Wybór ofertyPrzetarg nieograniczony: Remont hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Dokumentacja techniczna

Rysunki

Pytania z dnia 08.08.2017r.

Odpowiedż na pytania 10.08.2017

UWAGA NOWY PRZEDMIAR: przedmiar 10.08.2017

Termin składania ofert: 14.08.2017r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:  Remont łazienek na I piętrze budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 17.07.2017r. godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:  Remont łazienek na I piętrze budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 03.07.2017r. godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Zawodowych,ulica Jagiellońska w Wysokiem Mazowieckiem

Pytanie nr 1

Pytanie nr 2

Termin składania ofert 27.06.2017r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku dworca PKS w Wysokiem Mazowieckiem wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Termin składania ofert 20.06.2017r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


 

Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 25 dzieci z programem socjoterapeutycznym

Termin składania ofert: 13.06.2017r. godz. 10:00

Wybór oferty


 

Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Budowa obiektu małej architektury- Edukacyjnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 01.06.2017r., godz: 10:00

Wybór oferty


 

Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Zakup i dostawa mebli oraz pomocy dydaktycznych przezanczonych do wyposażenia sal lekcyjnych w Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 05.06.2017, godz. 12:00

Wybór oferty


 

Przetarg nieograniczony:

Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie- Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Przedmiary

Opis etapowania prac

Dokumentacja techniczna cz. 1

Dokumentacja techniczna cz.2

Dokumentacja techniczna cz.3

Dokumentacja techniczna nr 4

Dokumentacja techniczna nr 5

 

Pytanie nr 1 z dnia 24.05.2017

Pytanie nr 2 z dnia 24.05.2017

Termin składania ofert: 02.06.2017r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty

 

 


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Budowa obiektu małej architektury- Edukacyjnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem

Zmiana ogłoszenia- zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 23.05.2017, godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


 

Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych do Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 04.04.2017, godz. 12:00

wybór oferty


Ogłoszenie: w zakresie wyboru biegłego rewidenta w celu wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu „Harmonijne Miasto– opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie”.

Termin składania ofert: 03.04.2017, godz. 10:00

Zestawienie ofert

wybór oferty


Przetarg nieograniczony: "Przebudowa fontanny w parku miejskim" przy ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.03.2017r.

UWAGA: Zmieniony wzór umowy z dnia 28.03.2017

UWAGA: Pytanie nr 2 z dnia 30.03.2017

UWAGA: Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 30.03.2017r

WAŻNE: Zmiana Przedmiaru elektryka- 30.03.2017

UWAGA: Zmiana ogłoszenia 31.03.2017r

UWAGA: Zmina w SIWZ 31.03.2017

Termin składania ofert: do dnia 03.04.2017r. godz. 10.00

NOWY TERMIN składania ofert: do dnia 06.04.2017r. godz. 10.00

Pytanie i odpowiedź nr 3- 03.04.2017

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul. Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 16.03.2017r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 09.03.2017r. godz. 12.30

Wybór oferty

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony: Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul. Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem

Dokumenty dotyczące ul. Podlaskiej - cz. opisowa i kosztorys ofertowy - cz. rysunkowa- STWiORB

Dokumenty dotyczące ul. Przechodniej - roboty drogowe  - roboty elektryczne

Dokumenty dotyczące ul. Prusa - cz. opisowa i kosztorys ofertowy - cz. opisowa 2 - cz. rysunkowa 1  - cz. rysunkowa 2- STWiORB

Przedmiary  

SOR

SOR

Ważne 22.02.2016r. - pytania i odpowiedzi, zmiana przedmiaru.

WAŻNE!! - zmiana przedmiarów  - 22.02.2017r.

27.02.2017r. - zmiana treści SIWZ

Termin składania ofert: 01.03.2017r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 euro: Dostawa art. spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 20.02.2017r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 24.02.2017r. godz. 1000

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18 + 560 do km 22 + 500;

Termin składania ofert: 17.02.2017r. godz. 10.30

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 08.02.2017r. godz. 9.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 27.01.2017r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy ulic Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z oświetleniem ulicznym.

Termin składania ofert: 27.01.2017r. godz. 1000

Wybór oferty


 Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:na dostawę chemi basenowej na okres od 01.02.2017r. do 31.01.2018r. do Miejskiej Pływalni "Wodnik" w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 19.01.2017r do godziny 1200

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: dostawa materiałów kancelaryjnych

Termin składania ofert:  23.01 2017 roku do godziny 1030

Wybór oferty


2016


Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 28.12.2016r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony:  wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnic od strony południowej miasta Wysokie Mazowieckie

zmiana ogłoszenia 24.11.2016

mapy z mpzp

termin składania ofert 02.12.2016r.

Protokół z otwarcia ofert

wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa art. spożywczych do stołówki Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert:  1 grudnia 2016 roku do godziny 1200

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert 14.11.2016r.

Wybór oferty,

wybór oferty - poprawa błędu pisarskiego.


Przetarg nieograniczony: Dostawa energii elektrycznej w ilości 1 472 303 kWh na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na 2017 rok

Pytania i odpowiedzi I

Pytania i odpowiedzi II

Pytania i odpowiedzi III

zmiana SIWZ

zmiana SIWZ 2

Termin składania ofert: 18.11.2016r, godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: 

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla „Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem”

Załącznik 2- Wykaz wykonanych usług

Termin składania ofert 14.11.2016r. 

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:Zakup i dostawa instrumentów muzycznych

Termin składania ofert: 08.11.2016r do godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla „Budowy odcinka drogi publicznej wraz z parkingami na części działek oznaczonych nr ewidencyjnym 705/4, 705/1, 705/2, 690/4 w Wysokiem Mazowieckiem”

Termin składania ofert: 22.09.2016r do godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych

Termin składania ofert: 05.08.2016r do godz. 10.00

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe:Oferta cenowa usługi geodezyjnej- rozgraniczenia działek nr 1466 i nr 1467 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 26.07.2016r., do godz. 10.00

Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie remontu ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 29.06.2016r., do godz. 9.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie

Pytania i odpowiedzi

Termin składania ofert: 29.06.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i szambem położonych przy ulicy Białostockiej 18 w Wysokiem Mazowieckie

Zmiana w ogłoszeniu- informacja dotycząca kosztorysu ofertowego

Termin składania ofert: 06.07.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Dostawa 7 urn wyborczych do Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie remontu ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 20.06.2016r., do godz. 9.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie dokumentacji projektowej na kompleksową termomodernizację części budynku Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 22.06.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1 Maja 11B oraz naprawa części elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 06.06.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 35 dzieci z programem socjoterapeutycznym

Termin składania ofert: 25.05.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Budowa obiektu małej architektury - Edukacyjnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 21.04.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 01.04.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie:  - Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 19.02.2016r. godz. 10.00

Wybór oferty

 Ogłoszenie:  - Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 03.02.2016r. godz. 09.00

Wybór oferty


Ogłoszenie:  - Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 27.01.2016r. godz. 10.00

Wybór oferty


Konkurs ofert cenowych na dostawę chemi basenowej na okres od 08.02.2016 r. do 31.01.2017 r.do Miejskiej Pływalni "Wodnik" w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 05.02.2016r. godz. 12.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Zapytanie o cenę na materiały kancelaryjne na potrzeby Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie w 2016 roku .

Termin składania ofert: 20.01.2016r. godz. 11.00

Wybór oferty

 


- A R C H I W U M -


 

Nowy układ elementów w załącznikach

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dołęgowski

Data wytworzenia: 2019-06-25

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2006-06-19

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2021-04-27

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2016-05-23