Konsultacje

=:|  KONSULTACJE  |:=


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024R.


POWTÓRNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W RAMACH OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: "BUDOWIE INSTALACJI MINERALIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Z WYSOKOSPRAWNYM ODZYSKIEM ENERGII W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O NR. GEODEZYJNYM 152, OBRĘB WYSOKIE MAZOWIECKIE, GMINA MIEJSKA WYSOKIE MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE".


KONSULTACJE SPOŁECZNE W RAMACH OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: "BUDOWIE INSTALACJI MINERALIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Z WYSOKOSPRAWNYM ODZYSKIEM ENERGII W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O NR. GEODEZYJNYM 152, OBRĘB WYSOKIE MAZOWIECKIE, GMINA MIEJSKA WYSOKIE MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE".


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE W SPRAWIE ZMIANY OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 - uchylony


Zarządzenie Burmistrza Miasta  w spr. przeprowadzenia konsultacji dotyczących usytuowania masztu i flagi
w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019


Konsultacje w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018


KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE


KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA  w spr. przeprowadzenia konsultacji

dotyczących projektu "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA

o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu " Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 R.ZARZĄDZENIE Nr 264/13

BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 4 września 2013 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu

„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

 

            Na podstawie § 3 Uchwały Nr XV/79/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Wysokie Mazowieckie zarządzam, co następuje:

§1. Zawiadamiam o konsultacjach projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2.  Konsultacje mają zasięg środowiskowy i trwają w okresie od 12 września 2013 roku do 20 września 2013 roku.

§3. Opinie, uwagi w sprawie będącej przedmiotem konsultacji należy składać w terminie określonym w § 2 pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15, pokój Nr 19, I piętro.

§4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Wysokie Mazowieckie.

§5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                      Burmistrz  Miasta

                                                                                                          Jarosław Siekierko


 

BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu
„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

 

 1. Przedmiot konsultacji

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

 1. Cel konsultacji

Poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Termin i zasięg terytorialny konsultacji

Konsultacje mają zasięg środowiskowy i trwają w okresie od 12 września 2013 roku do 20 września 2013 roku.

 1. Forma konsultacji

Opinie, uwagi w sprawie będącej przedmiotem konsultacji należy składać w terminie określonym w pkt 3 pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15, pokój Nr 19, I piętro.

 1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Wysokie Mazowieckie.

 

                                                                                                          Burmistrz  Miasta

                                                                                                          Jarosław Siekierko


PROGRAM WSPÓŁPRACY
MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROK

I.  WSTĘP

Organizacje pozarządowe, inaczej zwane organizacjami wolontarystycznymi lub trzecim sektorem, stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno-gospodarczej demokratycznego państwa.

Głównym obszarem ich działania jest przede wszystkim pomoc społeczna, sport i rekreacja, działalność charytatywna, edukacja, kultura i ochrona zdrowia.

Organizacje te mogą mieć również wpływ w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy głównie od ustalonych zasad współpracy
z organami miasta.

Dokumentem, który posłuży ustaleniu tych zasad będzie niniejszy program.

Cel programu:

 1. Celem programu Współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie z Organizacjami Pozarządowymi jest kształtowanie ładu w środowisku lokalnym przez budowanie stosunków partnerskich pomiędzy administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi:
 2. Cel ten realizowany będzie poprzez:
 1. określenie kierunków realizacji zadań publicznych,

      2)    zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,

      3)    wykorzystaniu potencjału możliwości organizacji pozarządowych,

 1. wykorzystaniu wolontariuszy do realizacji zadań publicznych
 2. zapewnieniu w budżecie miasta środków finansowych na realizację programu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Ilekroć w Programie Współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 jest mowa o:

1)         „organizacji” lub podmiotach programu rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3. ust. 2 i 3 ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie,

2)         „programie” – rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie z Organizacjami Pozarządowymi, program ten definiuje priorytety zadań,  które wymienione są  w rozdziale V programu, a  wykonanie ich wiąże się z udzieleniem dotacji.

 1. „mieście” – rozumie się przez to miasto Wysokie Mazowieckie.
 2. „Burmistrzu” – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

 

III. ZASADY WSPÓŁPRACY.

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi opierać się będzie na zasadach:

 • pomocniczości,
 • suwerenności stron,
 • partnerstwa,
 • efektywności,
 • uczciwej konkurencji,
 • jawności.

Zasada pomocniczości oznacza, że miasto, zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, jeśli organizacje te zdolne są do zrealizowania zadania publicznego, a przekazanie zadań nie jest sprzeczne z zasadą efektywności.

Zasada suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne.

Zasada partnerstwa realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w poznawaniu potrzeb mieszkańców i ich rozwiązywaniu.

Zasada efektywności polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewnia celowość i oszczędność realizacji zadań przy uzyskaniu zakładanych efektów z poniesionych nakładów.

Zasada uczciwej konkurencji  polega na równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego.

Zasada jawności opiera się na obowiązku informowania organizacji pozarządowych o czynnościach podejmowanych przez miasto.

IV. ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Program obejmuje zadania publiczne w sferze:

 1. pomocy społecznej,
 2. propagowania rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 3. upowszechnianiu kultury, rozwijania ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
 4. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom,
 5. przeciwdziałania uzależnieniom,
 6. ochrony i promocji zdrowia,
 7. ochrony przeciwpożarowej,
 8. wspomagania organizacji pozarządowych w sferze informatycznej, technicznej
  i szkoleń,
 9. edukacji, opieki, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

 1. FORMY WSPÓŁPRACY 
 1. Podstawowe formy współpracy miasta Wysokie Mazowieckie z organizacjami pozarządowymi polegać będą na:

- powierzaniu wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

- wspieraniu wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na ich realizację.

 1. Konsultacja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego projektów prawa  miejscowego w zakresie jaki dotyczą one działalności statutowej  tych organizacji.
 2. Zamieszczanie na stronie internetowej  miasta wszelkich informacji dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Inne formy współpracy, między innymi takie jak:

       - współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

       - promocja działalności organizacji pozarządowych,

       - udostępnianie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu na  warunkach preferencyjnych.

 

VI. LISTA ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH  DO REALIZACJI

Zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2014 roku obejmują następujące obszary działań:

        - kultura fizyczna,

        - turystyka i wypoczynek,

        - edukacja, opieka, wypoczynek i organizacja czasu wolnego.

W dziedzinie kultury fizycznej i  organizacji czasu wolnego przewiduje się prowadzenie rozgrywek drużyn młodzieżowych w piłce nożnej, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym i judo oraz drużyn seniorów w piłce nożnej i tenisie stołowym.

W dziedzinie turystyki i wypoczynku przewiduje się organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

W dziedzinie edukacji, opieki i wypoczynku i organizacji czasu wolnego przewiduje się organizację wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

 

VI. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany będzie od 1 stycznia 2014 roku  do 31 grudnia 2014 roku.

 

VII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Zlecanie realizacji zadań miasta organizacjom pozarządowym obejmuje w pierwszej kolejności zadania, które określone zostały jako priorytetowe i odbywać się będzie poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy.

2. Na wniosek organizacji Burmistrz może jej zlecić, z pominięciem otwartego konkursu, realizację zadania publicznego, jeżeli wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000 zł, a zadanie zrealizowane zostanie w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

3. Łączna kwota przekazanej w roku kalendarzowym dotacji jednej organizacji nie może przekroczyć

    20 000 zł., a wysokość środków finansowych udzielona w tej formie nie może przekroczyć 20% środków dotacji planowanych w roku 2014.

VIII. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Na realizację programu w roku 2014 przeznacza się kwotę w wysokości 242 000,00 zł.

IX. OCENA REALIZACJI PROGRAMU

 1. Ocena programu współpracy polegała będzie na zbieraniu opinii, wniosków i uwag oraz innych       informacji wnoszonych przez podmioty programu.
 2. Uwagi, wnioski i propozycje mogą być zgłaszane na bieżąco do Burmistrza.
 3. Referaty Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne współpracujące z podmiotami programu monitorują organizację programu i odpowiadają za przeprowadzenie kontroli realizacji zadań zleconych
 4. Burmistrz Miasta do 30 kwietnia 2015 roku opracuje sprawozdanie z realizacji programu i przedstawi je pod obrady Rady Miasta.

X. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU

Program współpracy tworzony jest w następujących etapach:

 • przygotowanie projektu w oparciu o listę zadań proponowanych przez referaty urzędu,
 • przedstawienie projektu Burmistrzowi, który zatwierdza go i kieruje do konsultacji społecznych,
 • konsultacje odbywają się poprzez umieszczanie projektu w Biuletynie Informacji Publicznej
  i na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta na minimum 7 dni
  ( w tym czasie można zgłaszać uwagi).
 • po naniesieniu poprawek program skierowany zostaje pod obrady Rady Miasta.

XI. TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. W celu oceny ofert podmiotów przystępujących do konkursu Burmistrz powołuje komisje konkursowe.
 2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do  prowadzenia działalności pożytku publicznego ( z wyłączeniem podmiotu biorącego udział w konkursie).
 3. Komisja ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków komisja przedkłada Burmistrzowi.

 BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”

1.    Przedmiot konsultacji:
Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2.    Cel konsultacji:
Poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.    Termin i zasięg terytorialny konsultacji:
Konsultacje mają zasięg środowiskowy i trwają w okresie od 17 września 2012 roku do 25 września 2012 roku.
4.    Forma konsultacji:
Opinie, uwagi w sprawie będącej przedmiotem konsultacji należy składać w terminie określonym w pkt 3 pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15, pokój Nr 19, I piętro.
5.    Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Wysokie Mazowieckie.
                                    Burmistrz  Miasta
                                    Jarosław Siekierko
 

Projekt
UCHWAŁA NR ………
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia ….. września 2012 roku
 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
 

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz.654, Nr149 poz.887, Nr 205,poz.1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209,poz.1244) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 1. Uchwala się po przeprowadzeniu konsultacji program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, który stanowi załącznik do uchwały.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 

Załącznik do uchwały Nr …………
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia ….. września 2012r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY
MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK

I. WSTĘP

Organizacje pozarządowe inaczej zwane organizacjami wolontarystycznymi lub trzecim sektorem, stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno-gospodarczej demokratycznego państwa.
Głównym obszarem ich działania jest przede wszystkim pomoc społeczna, sport i rekreacja, działalność charytatywna, edukacja, kultura i ochrona zdrowia.
Organizacje te mogą mieć również wpływ w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy głównie od ustalonych zasad współpracy z organami miasta.
Dokumentem, który posłuży ustaleniu tych zasad będzie niniejszy program.

Cel programu:

 1. Celem programu Współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie z Organizacjami Pozarządowymi jest kształtowanie ładu w środowisku lokalnym przez budowanie stosunków partnerskich pomiędzy administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi:

 2. Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. określenie kierunków realizacji zadań publicznych,

2)    zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,

3)    wykorzystaniu potencjału możliwości organizacji pozarządowych,

 1. wykorzystaniu wolontariuszy do realizacji zadań publicznych

 2. zapewnieniu w budżecie miasta środków finansowych na realizację programu.

             

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w Programie Współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 jest mowa o:

1) „organizacji” lub podmiotach programu rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3. ust. 2 i 3 ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

2) „programie” – rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie z Organizacjami Pozarządowymi, program ten definiuje priorytety zadań, które wymienione są w rozdziale V programu, a wykonanie ich wiąże się z udzieleniem dotacji.

 • „mieście” – rozumie się przez to miasto Wysokie Mazowieckie.

 • „Burmistrzu” – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

             

III. ZASADY WSPÓŁPRACY.

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi opierać się będzie na zasadach:

 • pomocniczości,

 • suwerenności stron,

 • partnerstwa,

 • efektywności,

 • uczciwej konkurencji,

 • jawności.

Zasada pomocniczości oznacza, że miasto, zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, jeśli organizacje te zdolne są do zrealizowania zadania publicznego, a przekazanie zadań nie jest sprzeczne z zasadą efektywności.
Zasada suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne.
Zasada partnerstwa realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w poznawaniu potrzeb mieszkańców i ich rozwiązywaniu.
Zasada efektywności polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewnia celowość i oszczędność realizacji zadań przy uzyskaniu zakładanych efektów z poniesionych nakładów.
Zasada uczciwej konkurencji polega na równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego.
Zasada jawności opiera się na obowiązku informowania organizacji pozarządowych o czynnościach podejmowanych przez miasto.

 

IV. ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Program obejmuje zadania publiczne w sferze:

 1. pomocy społecznej,

 2. propagowania rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

 3. upowszechnianiu kultury, rozwijania ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,

 4. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom,

 5. przeciwdziałania uzależnieniom,

 6. ochrony i promocji zdrowia,

 7. ochrony przeciwpożarowej,

 8. wspomagania organizacji pozarządowych w sferze informatycznej, technicznej
  i szkoleń,

 9. edukacji, opieki, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

V. FORMY WSPÓŁPRACY

 1. Podstawowe formy współpracy miasta Wysokie Mazowieckie z organizacjami pozarządowymi polegać będą na:

- powierzaniu wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

- wspieraniu wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na ich realizację.

 1. Konsultacja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w zakresie jaki dotyczą one działalności statutowej tych organizacji.

 2. Zamieszczanie na stronie internetowej miasta wszelkich informacji dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 3. Inne formy współpracy, między innymi takie jak:

- współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

- promocja działalności organizacji pozarządowych,

- udostępnianie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu na warunkach preferencyjnych.

 

VI. LISTA ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

Zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2013 roku obejmują następujące obszary działań:

- kultura fizyczna,

- turystyka i wypoczynek,

- edukacja, opieka, wypoczynek i organizacja czasu wolnego.

W dziedzinie kultury fizycznej i organizacji czasu wolnego przewiduje się prowadzenie rozgrywek drużyn młodzieżowych w piłce nożnej, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym i judo oraz drużyn seniorów w piłce nożnej i tenisie stołowym.
W dziedzinie turystyki i wypoczynku przewiduje się organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
W dziedzinie edukacji, opieki i wypoczynku i organizacji czasu wolnego przewiduje się organizację wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.


VI. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program realizowany będzie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
 

VII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Zlecanie realizacji zadań miasta organizacjom pozarządowym obejmuje w pierwszej kolejności zadania, które określone zostały jako priorytetowe i odbywać się będzie poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy.

2. Na wniosek organizacji Burmistrz może jej zlecić, z pominięciem otwartego konkursu, realizację zadania publicznego, jeżeli wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000 zł, a zadanie zrealizowane zostanie w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

3. Łączna kwota przekazanej w roku kalendarzowym dotacji jednej organizacji nie może przekroczyć

20 000 zł., a wysokość środków finansowych udzielona w tej formie nie może przekroczyć 20% środków dotacji planowanych w roku 2013.

 

VIII. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Na realizację programu w roku 2013 przeznacza się kwotę w wysokości 190 000,00 zł.

 

IX. OCENA REALIZACJI PROGRAMU

 1. Ocena programu współpracy polegała będzie na zbieraniu opinii, wniosków i uwag oraz innych informacji wnoszonych przez podmioty programu.

 2. Uwagi, wnioski i propozycje mogą być zgłaszane na bieżąco do Burmistrza.

 3. Referaty Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne współpracujące z podmiotami programu monitorują organizację programu i odpowiadają za przeprowadzenie kontroli realizacji zadań zleconych

 4. Burmistrz miasta do 30 kwietnia 2014 roku opracuje sprawozdanie z realizacji programu i przedstawi je pod obrady Rady Miasta.

             

X. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU

Program współpracy tworzony jest w następujących etapach:

 • przygotowanie projektu w oparciu o listę zadań proponowanych przez referaty urzędu,

 • przedstawienie projektu Burmistrzowi, który zatwierdza go i kieruje do konsultacji społecznych,

 • konsultacje odbywają się poprzez umieszczanie projektu w Biuletynie Informacji Publicznej
  i na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta na minimum 7 dni
  ( w tym czasie można zgłaszać uwagi).

 • po naniesieniu poprawek program skierowany zostaje pod obrady Rady Miasta.

             

XI. TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. W celu oceny ofert podmiotów przystępujących do konkursu Burmistrz powołuje komisje konkursowe.

 2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego ( z wyłączeniem podmiotu biorącego udział w konkursie).

 3. Komisja ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków komisja przedkłada Burmistrzowi.

 
Przewodniczący Rady
Józef Sokolik
 

Metryka strony

Udostępniający: UM.Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Brzozowski

Data wytworzenia: 2016-09-06

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2011-09-13

Data modyfikacji: 2023-08-22

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2011-09-13