Ewidencje i rejestry prowadzone w Urzędzie

 


REJESTRY, EWIDENCJE i ARCHIWA


Rejestr Uchwał Rady Miasta

Rejestr aktów prawa miejscowego
Rejestr wniosków i interpelacji radnych
Rejestr wniosków, opinii i uchwał Komisji Rady Miejskiej
Ewidencja działalności gospodarczej
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenia majątkowe składane przez radnych

Rejestr Zarządzeń Burmistrza
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr przeprowadzonych kontroli
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
Rejestr pracowników UM, kierowników jednostek organizacyjnych
Rejestr umów, umów zleceń, umów o dzieło
Rejestry kancelaryjne
Rejestr protokołów przekazania akt do archiwum zakładowego

Rejest pobytu stałego
Rejestr pobytu czasowego ponad 2 miesiące
Rejestr pobytu czasowego do 2 miesięcy
Rejestr pobytu czasowego cudzoziemców
Rejestr wyborców

Archiwum akt osobowych byłych pracowników Urzędu Miasta

Petycje

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa


/Referat organizacyjny tel. 086 275-25-92 w.18/


Ewidencja zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości
Ewidencja wysłanych upomnień dotyczących zaległości podatkowych
Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych Rejestr podań w sprawie udzielenia ulg, odroczeń i umorzeń podatków i opłat lokalnych
Rejestr przypisów i odpisów z tytułu podatków i opłat lokalnych
Rejestr wymiarowy zobowiązań pieniężnych
Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawie bonów paliwowych
Rejestr środków transportowych
Ewidencja zaświadczeń o stanie majątkowym
Ewidencja kart gospodarstw i nieruchomości dla celów podatkowych

Archiwum akt osobowych byłych pracowników Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Wysokiem Mazowieckiem

Archiwum akt osobowych byłych pracowników szkół z powiatu wysokomazowieckiego
/Referat finansowy, tel.086 275-25-92 w.30/


Rejestr gruntów komunalnych
Rejestr numeracji porządkowych nieruchomości
Ewidencja użytkowników wieczystych
Ewidencja nazewnictwa ulic i placów
Rejestr dróg gminnych
Rejestr zamówień publicznych
Rejestr zawieranych umów dotyczących realizacji zamówień
Rejestr ofert na przetargi publiczne ogłaszane przez Urząd Miasta
Rejestr psów uznanych za agresywne
Wykaz wniosków o wydanie decyzji inwestycji mogących oddziaływać na środowisko
Wykaz decyzji, postanowień wydawanych dla inwestycji mogących oddziaływać na środowisko

Rejestr wniosków o przydział mieszkań komunalnych
Rejestr wniosków o przydział lokali socjalnych
Rejestr wniosków o zmianę mieszkań
Rejestr przyznanych lokali mieszkaniowych i socjalnych
/Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji, Remontów oraz Rolnictwa, tel.086-275-25-92 w.25/


Ewidencja akt zbiorowych
Ewidencja ksiąg stanu cywilnego
Skorowidze alfabetyczne do ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów
Rejestr zgłoszeń o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego
Rejestr wydanych odpisów skróconych, zupełnych aktów na wniosek

Archiwum akt stanu cywilnego
/Urząd Stanu Cywilnego, tel. 086-275-25-92 w.23/


Rejestr przyznanych dodatków mieszkaniowych
/Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 086-275-25-92 w.28/

Zasady udostępniania:

1. Rejestry i ewidencje, za wyjątkiem ewidencji osobowej i legitymacji własnych pracowników, są udostepniane w siedzibie Urzędu w Referacie Organizacyjnym, Referacie Finansowym i Referacie Mienia Komunalnego , Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa w obecności uprawnionego pracownika.

2. Rejestry prowadzone w kancelarii tajnej są udostępniane w wyłącznie w sposób na zasadach okreslonych w art. 49 ustawu z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnej.

3. Dokumentacja zgromadzona w archiwum zakładowym, poza dokumentami zawierającymi dane osobowe jest udostepniana w siedzibie Urzędu w Referacie Organizacyjnym w obecności uprawnionego pracownika w godzinach pracy Urzędu.

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Brzozowski

Data wytworzenia: 2016-07-15

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Data modyfikacji: 2020-01-14

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2005-03-01