DECYZJA O PODZIALE NIERUCHOMOŚCI

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa ul. Ludowa 15, II piętro, pokój nr 23, tel. (086) 275 23 79 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

Wydanie decyzji o podziale nieruchomości następuje na wniosek właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości. Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji burmistrza wydawanej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów szczególnych, a w sytuacji braku planu miejscowego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydanej w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podział nieruchomości może nastąpić także niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. w przypadkach wyliczonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opis procedury
 • wnioskodawca składa w sekretariacie urzędu wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości, w którym określa: nr ewidencyjne nieruchomości przewidzianych do podziału, ich położenie, cel podziału, propozycję podziału, sposób obsługi komunikacyjnej działek utworzonych w wyniku podziału. Do wniosku załącza się: 2 egzemplarze mapy zasadniczej obejmującej nieruchomość, na których należy nanieść wstępny projekt jej podziału oraz nadać wydzielonym działkom oznaczenia numerowe, a także mapę ewidencji gruntów wraz z wypisem właścicieli nieruchomości oraz zaświadczenie z Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem –Wydziału Ksiąg Wieczystych.
 • wszczęcie przez urząd postępowania administracyjnego – zawiadomienie zainteresowanych stron,
 • przyjęcie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących podziału,
 • wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości,
 • przyjęcie ewentualnych zażaleń dotyczących postanowienia opiniującego podział działki i ich przekazanie do rozpatrzenia przez organ II instancji,
 • następnie na podstawie w/w postanowienia wnioskodawca winien zlecić osobie uprawnionej (geodeta) opracowanie ostatecznego projektu podziału nieruchomości,
 • wnioskodawca składa w sekretariacie urzędu 2 egzemplarze mapy uzupełniającej podziału nieruchomości,
 • wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
 • przekazanie decyzji zainteresowanym,
 • przyjęcie ewentualnych odwołań od decyzji zainteresowanych stron, a następnie przekazanie odwołań do rozpatrzenia organowi II instancji
 • uprawomocnienie decyzji.
 
 
Opłata skarbowa:

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, postanowienia i decyzje dotyczące podziału nieruchomości.

Termin załatwienia sprawy

 (bez wliczania terminów procedury odwoławczej, terminów przewidzianych na zawiadomienie stron, uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych):

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna art. 96 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. nr 46 poz. 543, z późniejszymi zmianami.

 Tryb odwoławczy:

Zażalenie i odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-10-01