Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego
 

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa (II piętro pok.nr 24) tel.086 275-25-92 w.41

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty :

1.)    Wypełniony druk podania o wypis - wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

2.)     Załączniki:
a) mapa lub kserokopia mapy ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku

       b)* Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę..

Opłata skarbowa :

1.)    Od wypisu:

a)      do 5 stron – 30 zł,

b)      powyżej 5 stron – 50 zł;

2.)    Od wyrysu:

a)      za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,

b)      nie więcej niż 200 zł.

3.)* Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

płatne w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy

PKO BP Wysokie Mazowieckie 27102013320000110200375535

Termin załatwienia sprawy :

Do 14 dni.

Podstawa prawna :

1.)     Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

2.)     Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

3.)     Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część I ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn.zm.).

Tryb odwoławczy :

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Łomży w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-10-01