DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA  REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIECIA

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa ul. Ludowa 15, II piętro, pokój nr 24, tel. (086) 275 25 92 w.41 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z :

- kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, poświadczona przez właściwy organ,

- kartą informacyjną przedsięwzięcia – 3 egzemplarze oraz zapis w wersji elektronicznej - opracowana zgodnie z art. 49 ustawy Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmian./

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opłaty skarbowe:

Opłata za wydanie decyzji - 205,00 zł., od pełnomocnictwa 17,00 zł – płatne w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy.

PKO BP Wysokie Mazowieckie 27102013320000110200375535

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja jest wydana w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym. Uzgodnienie dotyczy konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji. Odstąpienie od konieczności sporządzenia raportu rozstrzygane jest w trybie decyzji. 60 dni od daty złożenia kompletu dokumentów w przypadku odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Podstawa prawna:

1.)          Art. 46, art. 46a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późniejszymi zmianami).
2.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami)
3.) Art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej /Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz.1635/ oraz cz.I pkt 45 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy O opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Brzozowski

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2015-07-28

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2009-10-01