Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów ozdobnych

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa ul. Ludowa 15, II piętro, pokój nr 25, tel. (086) 275 25 92 w.17 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty: 

Wniosek (podanie) zgodnie z art. 83 ust. 1, 4 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) winien zawierać:

- dane posiadacza nieruchomości, jeżeli nie jest on właścicielem - dołącza się zgodę właściciela, -tytuł prawny władania nieruchomością (np.: akt własności, dzierżawa, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów),
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
- obwód pnia na wys. 130 cm, a w przypadku krzewów wielkość powierzchni z której zostaną one usunięte,
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzewy,
- przyczynę usunięcia drzew, krzewów,
- termin zamierzonego usunięcia,
- mapę lub rysunek z zaznaczeniem wnioskowanych do usunięcia drzew, krzewów.

 
Opłata skarbowa:

Opłatę za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni ustala się na podstawie Ustawy o ochronie przyrody i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat oraz za zniszczenie zieleni.

Opłata skarbowa :
Zwolniona z opłaty skarbowej – część III ust. 44, pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

w kasie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie (bez dodatkowych opłat), na rachunek bankowy:    Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
PKO BP Wysokie Mazowieckie 27102013320000110200375535
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Termin załatwiania sprawy:

 Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku. W przypadku braku kompletnego wniosku i prowadzenia postępowania wyjaśniającego wydanie decyzji trwa do 30 dni.

  Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 ( z 2008r.M. P. Nr 82, poz. 725 z późn. zm.),Ustawa z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

 Inne informacje:
W przypadku usuwania drzew, krzewów zarówno owocowych jak i ozdobnych w wieku powyższej 5 lat, z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży ul.  Nowa 2, 18-400 Łomża.

 Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 


 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-10-01