Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów ozdobnych

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa ul. Ludowa 15, II piętro, pokój nr 25, tel. (086) 275 25 92 w.17 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty: 

 

 Wniosek (podanie) zgodnie z art. 83b ust. 1, 2 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r.  (Dz. U. z 2018r., poz. 142 t.j. z późn. zm.) zawierający następujące dane:

 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 1. a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
 2. b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu:

 1. a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
 2. b) przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Pouczenie: Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

wniosek do pobrania

 

 

W przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew *.

  * Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

zgłoszenie do pobrania

 

 

Opłata skarbowa:

 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej – część III ust. 44, pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.1827 t.j.)
 • Opłatę za usunięcie drzew i krzewów ustala się na podstawie Ustawy o ochronie przyrody i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Opłatę trzeba wnieść na rachunek bankowy:   
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
PKO BP Wysokie Mazowieckie 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535

Termin załatwiania sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 142 t.j. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów,

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz.1827 t.j. z późn. zm.),

Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 poz.1257 t.j.).

 Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Karolina Kapelewska

Data wytworzenia: 2018-05-14

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2018-05-14

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2009-10-01