Wymeldowanie z pobytu czasowego

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności
ul. Ludowa 15, pok. nr 10 tel. (086) 275 24 51 lub (086) 275 25 92 wew. 20 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00-16:00,
wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty:

◦ dowód osobisty,

◦ odpis skrócony aktu urodzenia- w przypadku osób niepełnoletnich,

◦ wypełniony formularz "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego" podpisany przez osobę wymeldowującą się

Sposób załatwienia sprawy

-osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie

-przez internet - poprzez formularz przez ePUAP (potrzebny profil zaufany)

   Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dokonują zgłoszenia w imieniu osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Opłaty

Usługa wymeldowania - bezpłatnie

Zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu czasowego wydawane na wniosek – opłata skarbowa 17 zł
Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 657
z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411)

Dodatkowe informacje pod adresem:

https://obywatel.gov.pl/meldunek/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego