ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:
1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie,
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w sekretariacie  Urzędu lub prześlij je faksem albo zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl.
Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)
1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postepowanie uproszczone,
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl
lub

 1. Zadzwoń do Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, tel.  86 2752592,
  2. W zawiadomieniu podaj następujące dane:
   - imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
  -  datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  -  ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:
1. organu gminy (w postępowaniu zwykłym) lub
2. w postępowaniu uproszczonym, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna).
3. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
    1) w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia
    2) w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Miasta w godzinach pracy  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Wymagane Dokumenty

Postępowanie zwykłe:

 1. Zawiadomienie  o zgromadzeniu publicznym.
 2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator).
 3. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

Postępowanie uproszczone:

 1. zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postepowanie uproszczone,

Zakaz zorganizowania zgromadzenia

Organ gminy może wydać decyzję o zakazie zorganizowania zgromadzenia na 96 godzin przed planowaną datą. Robi to w przypadku gdy jego cel narusza pokojową wolność gromadzenia się, art. 4 ustawy p.o.z. lub przepisy karne. Zakaz może zostać także wydany gdy zorganizowanie zgromadzenia może zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu w znacznych rozmiarach.

Decyzja o zakazie zgromadzenia jest niezwłocznie udostępniana w BIP oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia oraz odpowiedniemu sądowi okręgowemu.

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Zgromadzenie spontaniczne może zostać rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, jeżeli:

 1. jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach;
 2. jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 3. powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych;
 4. jego przebieg narusza przepisy ustawy p.o.z. albo przepisy karne;
 5. zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2 lub 3.

Rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia spontanicznego o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej publicznie uczestnikom tego zgromadzenia.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485 z późn. zm.)

Metryka strony

Udostępniający: UM Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Data wytworzenia: 2018-01-17

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2018-01-17

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2009-09-30