Udostępnianie danych osobowych

Miejsce załatwiania sprawy

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności ul. Ludowa 15, pok. nr 10 tel. (086) 275 24 51 lub (086) 275 25 92 wew. 20 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

godziny urzędowania :poniedziałek 8:00-16:00,
                                wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

-wypełniony WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
-wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).,
-uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych w przypadku, gdy o udostępnienie występuje osoba fizyczna,

-dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika). Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

Podstawa prawna

Ustawa z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U.  nr 217, poz. 1427 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011r. nr 195, poz. 1153)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011r. nr 243, poz. 1450)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U.z 2014r. poz. 1182).

Dodatkowe informacje

Opłata za udostępnianie jednostkowych danych(dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem) ustalona została w wysokości 31 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie nr:

27 1020 1332 0000 1102 0037 5535

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Brzozowski

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Data modyfikacji: 2015-06-18

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2009-09-30