ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności
ul. Ludowa 15, pok. nr 10 tel. (086) 275 24 51 lub (086) 275 25 92 wew. 20 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00,
                                   wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

◦ dowód osobisty,

◦ odpis skrócony aktu urodzenia- w przypadku osób niepełnoletnich,

◦ tytuł prawny do lokalu, np.:

-umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,

- odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,

- decyzja administracyjna,

- orzeczenie sądu,

◦ wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” podpisany przez osobę meldującą się oraz osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu (właściciela, najemcę) - potwierdzającą fakt pobytu osób meldujących się,

◦ dokument tożsamości właściciela - do wglądu

Sposób załatwienia sprawy

-osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie

-przez internet - poprzez formularz przez ePUAP (potrzebny profil zaufany)

   Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dokonują zgłoszenia w imieniu osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Opłaty

Usługa zameldowania - bezpłatnie

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane z urzędu- bez opłat

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane na wniosek – opłata skarbowa 17 zł
Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 657
z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411)

Dodatkowe informacje pod adresem:

https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Napora-Zając

Data wytworzenia: 2018-01-08

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Data modyfikacji: 2018-01-08

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2009-09-30