ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności
ul. Ludowa 15, pok. nr 10 tel. (086) 275 24 51 lub (086) 275 25 92 wew. 20 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

godziny urzędowania :poniedziałek 8:00-16:00,
                                   
wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty
·        
wiza
·         dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, karta pobytu lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu
w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany – w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy
·        
ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość
i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu - obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej
·        
ważny dokument podróży oraz ważna karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
·        
wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego" z potwierdzonym przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu/domu faktem pobytu cudzoziemca ,
·        
tytuł prawny do lokalu (akt własności ,umowa, przydział lokalu) i dokument tożsamości osoby, w mieszkaniu której cudzoziemiec melduje się,

Opłaty - bez opłat

Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie

Dodatkowe informacje
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zameldować się na pobyt czasowy przed upływem czwartej doby licząc  od daty przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia pobytu czasowego do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w urzędzie, w obecności właściciela lub najemcy lokalu przedstawiając wyżej określone dokumenty.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 roku Nr 139,poz.993 zpóźn. zmianami)

 


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-09-30