ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE, LUB UCHYLENIE ZAMELDOWANIA
W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności ul. Ludowa 15, pok. nr 10 tel. (086) 275 24 51 lub (086) 275 25 92 wew. 20 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

godziny urzędowania :

poniedziałek 8:00-16:00,

wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

  • do wniosku o ZAMELDOWANIE:

 Wypełniony formularz meldunkowy „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” wraz z podaniem wyjaśniającym, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dokonać, w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411).

  • do wniosku o WYMELDOWANIE lub UCHYLENIE CZYNNOŚCI MATERIALNO-TECHNICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAMELDOWANIU:

 

- Podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu lub o  uchylenie czynności materialno-technicznej polegającej na zameldowaniu danej osoby z opisem stanu faktycznego (składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu)

 

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub budynku (wypis
z księgi wieczystej, umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), oryginał do wglądu.


- Kserokopia sentencji wyroku rozwodowego, wyroku orzekającego eksmisję lub innego dokumentu, który może być pomocny w sprawie (oryginały do wglądu).

 

Opłata skarbowa

  • 10 zł za wydanie decyzji
  • 17zł za pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu, albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

Art. 31 i art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r.  poz. 657 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego, albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jest obowiązana wymeldować się.
Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu trwale, dobrowolnie lub w wyniku orzeczenia sądu. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję
w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach, którego organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie trwale
i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu). O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających Wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku, do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podlaskiego
w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie. Decyzja wydana w postępowaniu odwoławczym zwolniona jest od opłaty skarbowej.

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Napora-Zając

Data wytworzenia: 2018-02-01

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2018-02-01

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2009-09-30