Zgłoszenie pobytu czasowego dla cudzoziemców

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DLA CUDZOZIEMCÓW

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności
ul. Ludowa 15, pok. nr 10 tel. (086) 275 24 51 lub (086) 275 25 92 wew. 20 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00,
                                   wtorek-piątek 7:30-15:30

Kiedy się zameldować

 • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — dotyczy:
  • obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członka rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członka rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatela Konfederacji Szwajcarskiej lub członka rodziny takiego cudzoziemca,
 • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — dotyczy pozostałych cudzoziemców

Wymagane dokumenty

 • dla obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej:
 • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo

 

 • dla członka rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej:

 

 • ważny dokument podróży,
 • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,
 • pozostali cudzoziemcy: 
 • ważny dokument podróży,
 • wizę. Jeśli twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE — przygotuj:
  • ważny dokument podróży
  • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
   • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
   • karta pobytu,
   • „Zgoda na pobyt tolerowany”,
   • zezwolenie na pobyt czasowy,
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

◦ tytuł prawny do lokalu, np.:

-umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,

- odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,

- decyzja administracyjna,

- orzeczenie sądu,

◦ wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” podpisany przez osobę meldującą się oraz osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu (właściciela, najemcę) - potwierdzającą fakt pobytu osób meldujących się,

◦ dokument tożsamości właściciela - do wglądu

Sposób załatwienia sprawy

-osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie

-przez internet - poprzez formularz przez ePUAP (potrzebny profil zaufany)

   Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dokonują zgłoszenia w imieniu osób, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Opłaty

Usługa zameldowania - bezpłatnie

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane na wniosek- opłata skarbowa 17 zł

Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 657
z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411)

Dodatkowe informacje pod adresem:

https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-czasowy-dla-cudzoziemcow