Zgłoszenie wyjazdu za granicę

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności
ul. Ludowa 15, pok. nr 10 tel. (086) 275 24 51 lub (086) 275 25 92 wew. 20 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00-16:00,
wtorek-piątek 7:30-15:30

Kto musi zgłosić wyjazd za granicę

Każda osoba, która:

  • chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju,
  • planuje na stałe wyjechać z Polski — zostanie wtedy automatycznie wymeldowana
    z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Kiedy zgłosić wyjazd

Najpóźniej w dniu wyjazdu.

Wymagane dokumenty

◦ dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport.

◦ wypełniony formularz "Zgłoszenie wyjazdu za granicę"

Sposób załatwienia sprawy

-osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie

-przez internet - poprzez formularz przez ePUAP (potrzebny profil zaufany)

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dokonują zgłoszenia w imieniu osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Opłaty

Usługa przyjęcia zgłoszenia- bezpłatnie

Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 657
z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411)

Dodatkowe informacje pod adresem:

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-wyjazd-za-granice