ZAŁĄCZNIK NR 9

ODPADY AZBESTOWE - ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ORAZ SZACOWANY KOSZT USUNIĘCIA I UNIESZKODLIWIENIA

- wg założeń przyjętych do obliczeń w: "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" (przyjętego przez RM 14.05.2002r.)

MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE

TABELA Z9-1

Potencjalna ilość odpadów azbestowych do usunięcia

w MIEŚCIE WYSOKIE MAZOWIECKIE - w okresie 30 lat

Wyszczególnienie

Płyty azbestowo -cementowe

tys.[Mg]

Przewody azbestowo - cementowe

tys.[Mg]

Razem

tys.[Mg]

MIASTO

WYSOKIE MAZOWIECKIE

0,952

-

0,952

ˇ obliczenia wykonano - na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta

TABELA Z9-2

Koszt usunięcia i składowania odpadów azbestowych z terenu

MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE - w okresie 30 lat

Wyszczególnienie

Koszt usunięcia płyt azbestowo - cementowych

tys. zł

Koszt usunięcia przewodów azbestowo - cementowych

tys. zł

Koszt składowania odpadów azbestowych (płyty i przewody)

tys. zł

Razem

tys. zł

MIASTO

WYSOKIE MAZOWIECKIE

2.596

-

571

3167

ˇ obliczenia wykonano - na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta

ZAŁĄCZNIK NR 10

ZADANIA I ZALECENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

Odpady organiczne

ˇ spełnienie limitów odzysku bioodpadów ze strumienia odpadów składowanych i sukcesywne zmniejszanie ilości deponowanych odpadów ulegających biodegradacji (zgodnie z dyrektywą 1999/31/EC z 26.04.1999r. o składowaniu odpadów)

ˇ ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji:

ˇ w 2010r. - 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunaln. ulegających biodegr. wytworzonej w 1995r.

ˇ w 2013r. - 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunaln. ulegających biodegr. wytworzonej w 1995r.

ˇ w 2020r. - 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunaln. ulegających biodegr. wytworzonej w 1995r.

ˇ w tym celu:

ˇ zalecane jest kompostowanie odpadów organicznych ulegających biodegradacji w kompostownikach przydomowych w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej (biotonery)

ˇ Zakład Zagospodarowania Odpadów zaleca się wyposażyć w kompostownię płytową, docelowo kontenerową (w celu zwiększenia efektywności procesu kompostowania)

Odpady mineralne

ˇ odpady mineralne zagospodarowywać lokalnie np. przy ulepszaniu dróg gruntowych

ˇ na składowiskach odpadów stanowią materiał stosowany jako warstwa izolacyjna

ˇ mogą być wykorzystywane przy rekultywacji składowisk odpadów

Odpady opakowaniowe

ˇ głównym kierunkiem powinna być selektywna zbiórka, odzysk i recykling

ˇ w ZZO zaleca się halę sortowni z linią segregacji oraz zapleczem magazynowym

Odpady wielkogabarytowe

ˇ problem zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych ze względów ekonomicznych powinien być rozwiązany w skali co najmniej całego powiatu lub kilku powiatów

ˇ w ZZO zaleca się punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

Odpady poubojowe i padłe zwierzęta

ˇ niejadalne uboczne produkty uboju oraz padłe zwierzęta powinny być systematycznie odbierane przez firmy specjalistyczne bezpośrednio od rolników i z zakładów rzeźniczych, mięsnych i kierowane do przetworzenia lub unieszkodliwienia w zakładach posiad. zezwolenia

ˇ rolnicy mogą we własnym zakresie dostarczać padlinę i odpady poubojowe do zakładów przetwarzających lub unieszkodliwiających te odpady

ˇ w ZZO można byłoby rozważyć zainstalowanie np. chłodni kontenerowej do przechowywania zwłok zwierzęcych okresowo odbieranych przez firmy specjalistyczne

ˇ odpadów tych nie wolno deponować na składowiskach

Gnojowica

ˇ w celu gospodarczego wykorzystania gnojowicy można stosować następujące systemy: rolnicze zagospodarowanie gnojowicy surowej, rolnicze zagospodarowanie gnojowicy wstępnie uzdatnionej, biologiczne unieszkodliwianie gnojowicy za pomocą osadu czynnego beztlenowa fermentacja gnojowicy (produkcja biogazu) oraz wytwarzanie kompostu

ˇ rolnicze wykorzystanie gnojowicy po przeprowadzeniu zabiegów uzdatniających do rolniczego wykorzystania (wydzielenie kożucha, ujednolicenie składu przez miksowanie w zbiornikach, przetrzymywanie gnojowicy w zbiornikach)

Osady ściekowe

ˇ komun. osady ściekowe (wg ust. z 27.04.2001r. o odpadach Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm. można stos:

ˇ w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

ˇ do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

ˇ do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarow. terenu,

ˇ do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

ˇ do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

ˇ do ww. celów mogą być stosowane, m.in. osady z oczyszczalni ścieków komunalnych i oczyszczalni z niektórych gałęzi przemysłu spożywczego po ustabilizowaniu, obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub in. procesowi, który obniża podatność osadu na zagniwanie

ˇ osady ściekowe powinny być traktowane jako surowiec do ponownego wykorzystania w środowisku, a nie jak odpad kierowany na składowiska

ˇ zawartość substancji organicznych i składników mineralnych w wytwarzanych tu osadach uzasadnia ich wykorzystanie do celów agrotechnicznych, czy też do rekultywacji gruntów

ˇ zawartość pierwiastków nawozowych stanowi o atrakcyjności tych osadów do ich zagospod. przyrodniczego, bądź też w rolnictwie (po odpow. badaniach osadów i gruntów)

ˇ konieczne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa lokalnego, iż osad ściekowy nie jest niebezpiecznym odpadem, a po odpowiedniej obróbce może być cennym surowcem

ˇ niezbędne jest tu zaangażowanie zarówno eksploatatorów oczyszczalni ścieków, jak też osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w gminach i w powiecie

ˇ osady ściekowe komunalne mogą być wykorzystywane przy rekultywacji składowisk odpadów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2005-03-23

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2005-03-23

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2005-03-23