inne

Kategoria aktualności 1

2018


Ogłoszenie o wykazie 44 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustenego nieograniczonego położonych w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własość miasta Wysokie Mazowieckie.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją nr 2/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: "Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie - Bryki - Dąbrowa Wielka"


Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych - 2018


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administarcyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wioel;ka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie - Bryki - Dąbrowa Wielka"


2017


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - decyzja AB-II.7821.31.2017.KG zezwolenie na budowę drogi 010KZ w Wysokiem Mazowieckiem


Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie decyzji rozbudowy odcnika ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem


 Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji oraz kosztu wychowania przedszkolnego


Stwierdzenie nieważności obwieszczenia


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realiazację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowanie odcinka drogi gminnej nr 107826B- ul. Podlaska w Wysokiem Mazowieckiem


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Nabór członków Komitetu Rewitalizacji


Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 52 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, które odbędą się w dniu 17.11.2017r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 21 zmian w miejscowym planie zagposarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie


Decyzja zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie wydania postanowienia pozytywnie opniującego projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki- Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”. 


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi 010 KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej).


Ogłoszenie o wykazie 52 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własność miasta Wysokie Mazowieckie.


Ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad budżetem miasta Wysokie Mazowieckie na 2018 rok.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie decyzji na rozbudowę drogi nr 107826B (ul. Podlaska)


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na budowę drogi 010KZ (od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej)


Ocena wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Wysokiem Mazowiekciem


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1298/1 z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu


 

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 58 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, które odbędą się w dniu 12.05.2017r.


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem


Ogłoszenie o wykazie 58 nieruchomości grunowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na osiedlu przy ul. Warszawskiej stanowiących własność miasta Wysokie Mazowieckie


Przetargi na najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku Dworca PKS przy ul. Rynek Piłsudskiego 23 w Wysokiem Mazowieckiem:

ogłoszenie o przetargu na lokal 12 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 12,50 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 15 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 21,40 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 60,30 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 79,70 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 80 m


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


Ocena jakości wody za 2016 r. produkowanej na potrzeby ludności zamieszkującej miasto Wysokie Mazowieckie.


 

 

2016


Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 21 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, które odbędą się w dniu 09 grudnia 2016 roku

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1605/3 położonej przy ul. Rynek Piłsudskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działek przyległych

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem

Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - miasto Wysokie Mazowieckie.

Ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad budżetem miasta Wysokie Mazowieckie na 2017 rok.

Ogłoszenie o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.

OGŁOSZENIE o PRZETARGU ustnym nieograniczonym  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1298/2  położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem, który odbędzie sie w dniu 29 lipca 2016r.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1298/2 przeznej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Kościelnej  stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie

OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 27 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, które odbędą sie w dniu 20 maja 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami i informacja o osiągniętych poziomach recyklingu.

Ogłoszenie o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych przeznych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na Osiedlu przy ul. Warszawskiej  stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie

Ogłoszenie w sprawie przystapienia do sporzadzania zmian w miejscowym planie zagosodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie


Ogłoszenie o wykazie dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.


2015


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie- dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej


KONSULTACJE - PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 R.


OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 33 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem które odbędą sie w dniu 09 października 2015r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o rozpoczęciu prac nadprojektem budżetu miasta na 2016 rok.


Decyzja zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych przeznych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na Osiedlu przy ul. Warszawskiej  stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie

WYKAZ


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokalu usługowego w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 30.32 m).


Ogłoszenie o przystąpieniu  do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zgospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1202/2  położonej przy ul. Jagiellońskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działek przyległych


OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 50 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem które odbędą sie w dniu 19 maja 2015r.


Ogłoszenie o wykazie 50 nieruchomości gruntowych przeznych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Warszawskiej  stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie

WYKAZ


Informacja


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Decyzja Starosty Wysokomazowieckiego zatwierdającego projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków


Ocena jakości wody za 2014r. produkowanej na potrzeby ludności miasta Wysokie Mazoweickie


Ogłoszenie o wyborze ofert na realizacje zadania z zakresu rozwój sportu w mieście Wysokie Mazowieckie w 2015 r.


2014


Decyzja Starosty Wysokomazowieckiego zatwierdzającego projekt rozbudowy i przebudowy budynku stacji uzdatniania wody, budowy zbiornika kontaktowego wraz z wieżami aeracyjnymi


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego dotyczące zmiany ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2072B.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego dotyczące zmiany ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2065B.


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokali usługowych w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 80 m).


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokali usługowych w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 79,70 m).


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokali usługowych w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 60,30 m).


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokali usługowych w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 30.32 m).


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokali usługowych w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 12,5 m).


Wynik badań mikrobiologicznych próbki wody pobranej w dniu 05.11.2014 r. z Miejskiej Pływalni "Wodnik"


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


Ocena jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia miasto Wysokie Mazowiekcie, na podstawie dadań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych:

- próbka wody pobrana do badania dnia 01.10.2014r.
- próbka wody pobrana do badania dnia 09.10.2014r.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 755/14  położonej przy ul. Popiełuszki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na poprawe zagospodarowania działki przyległej


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2072B Wysokie Mazoweickie - ul. Ludowa na odcinku drogi krajowej nr 66


Ogłoszenie - badanie wody w dniu 27.08.2014 w Miejskiej Pływalni "WODNIK" w Wysokiem Mazoweickiem.


ZARZDZENIE BURMISTRZA MIASTA  w spr. przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu " Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 R.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu miasta na 2015 rok.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 1298/1 położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem stanowiącej własność Miasta Wysokie Mazowieckie


OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 52 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem które odbędą sie w dniu 19 wrzesnia 2014r.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1298/1 przeznej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Kościelnej  stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie


Ogłoszenie o wykazie 52 nieruchomości gruntowych przeznych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Warszawskiej   stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie


OGŁOSZENIE- ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie na podstawie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych próbek wody pobranych w dniu 14.04.2014.


Ogłoszenie o wykazie trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.


OGŁOSZENIE-  ocena jakości wody na podstawie pobranych do badania próbek wody z dnia 19.02.2014 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasto Wysokie Mazowieckie.


OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Wysokie Mazowieckie.


Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w mieście Wysokie Mazowiekcie w 2014 roku.OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 52 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem które odbędą sie w dniu 11 kwietnia 2014r.


OGŁOSZENIE - Konkurs ofert cenowych na chemię basenową w Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem

Wybór oferty na dostawę chemii basenowej


OGŁOSZENIE - zapytanie o cenę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie


2013


Ogłoszenie o wykazie trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.


Wynik badania wody pobranej w dniu 18.09.2013 r. z Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazoweickie


OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 53 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 12 listopada 2013r.


ZARZĄDZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi..."


OGŁOSZENIE o zarządzeniu przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi..."


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROK


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD PROJEKTEM BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK.


Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie- Brzóski Brzezińskie-Brzóski Tatary-Jabłoń Kikolskie


Ogłoszenie o wykazie 53 nieruchomości gruntowych przeznych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Warszawskiej   stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie .


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów  szkół położonych na terenie miasta Wysokie Mazowiekcie.


Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Przemysłowej


Ogłoszenie o wykazie lokaliu mieszkalego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Ocena jakości wody na podstawie wykonanych badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie z dnia 08.05.2013r.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Przemysłowej o pow. 22 786 m2 stanowiącej własnośc Miasta Wysokie Mazowieckie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


Ogłoszenie o wykazie lokaliu mieszkalego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu


Ocena jakości wody na podstawie wykonanych badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę -Wysokie Mazowieckie z dnia 05.02.2013r.


Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w mieście Wysokie Mazowiekcie w 2013 roku.


Ogłoszenie o wykazie dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.
 


Ogłoszenie - Konkurs ofert cenowych na chemię basenową w Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem

Wybór oferty


Ogłoszenie- Konkurs ofert cenowych na dostawę mięsa i przetworów mięsnych na okres od 13.02.2013r. do 12.02.2014 r. - Przedszkole Miejskie Nr 2
Wybór oferty


            = ARCHIWUM =

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Szeląg Barbara

Data wytworzenia: 2016-07-31

Wprowadzający: Anna Gołaszewska

Data wprowadzenia: 2005-03-22

Data modyfikacji: 2018-02-19

Opublikował: Anna Gołaszewska

Data publikacji: 2005-03-22