Plany i programy

Uchwała Nr XLVI/284/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2022-2027”.

Uchwała Nr XLVI/283/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022 – 2025

Uchwała Nr XLV/276/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/125/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Uchwała Nr XLV/275/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2023 – 2027.

Uchwała Nr XLV/272/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023r w sprawie zmiany w wieloletnim gminnym programie osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr XLV/270/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023r w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. 

Uchwała Nr XLIII/252/2022 z dnia 29 listopada 2022r w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Uchwała Nr XLI/240/2022 z dnia 28 września 2022r w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok (uchylony).

Uchwała Nr XXXIV/198/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXI/173/2021 z dnia 29 października 2021r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 

Uchwała Nr XXIX/162/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2028.

Miejski Program Rozwoju Kultury na lata 2021-2027

Raport o stanie gminy - 2021

    Informacja o debacie nad Raportem o Stanie Miasta

Raport o stanie gminy - 2020

       Informacja o debacie nad Raportem o Stanie Miasta

Raport o stanie gminy - 2019

       Informacja o debacie nad Raportem o Stanie Miasta

Raport o stanie gminy - 2018

Informacja o debacie nad Raportem o Stanie Miasta

Program opieki nad zabytkami na lata 2018-2021

      Gminna ewidencja zabytków

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta na lata 2018 - 2022

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Wysokie Mazowieckie na lata 2011-2020.

Miejski Program Rozwoju Kultury na lata 2014-2020

Program opieki nad zwirzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwirząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014-2017

ANALIZA  PROBLEMU SPOŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I PRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2021-2024.

MIEJSKI PROGRAM ROZWOJU KULTURY

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE NA LATA 2016 - 2025


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PROGRAM USUWANIA AZBESTU


Gminny Program Rewitalizacji

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIEJSKIEJ WYSOKIE MAZOWIECKIE NA LATA 2016-2022

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA 2004-2006


Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Szeląg Barbara

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Damian Cieślukiewicz

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Data modyfikacji: 2023-03-07

Opublikował: Damian Cieślukiewicz

Data publikacji: 2005-03-01