3/2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Numer karty/rok 3/2017
Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Prośba o zezwolenie na wycinkę drzew rosnących na działce o numerach ewidencyjnych 349/11
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Obszar administracyjny miasta Wysokie Mazowieckie
Znak sprawy MK.6131.10.2017
Dokument wytworzył Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Białysmtoku
Data dokumentu 2017-05-22
Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Data zatwierdzenia dokumentu 2017-05-24
Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Pokój nr 25, tel. 86 275 23 79 wew. 17
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2017-05-24
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
Uwagi Brak