Złożenie informacji o lasach

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:
Referat finansowy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, I piętro, pokój nr 15, inspektor Renata Kamińska, podinspektor Agnieszka Wojciechowska tel. (086) 275 24 30 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00,   wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty
Osoby fizyczne są obowiązane:

- złożyć właściwemu organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym lub jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 Formularz do pobrania

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, od daty złożenia informacji.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 465 ze zm.).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji ustalających wymiar podatku leśnego, lub zmieniającej decyzję wymiarową służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

Opłaty:art. 4 , ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. (M.P. z 2015r. poz. 1028).

 


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-09-01

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2016-03-31

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-09-01