Złożenie deklaracji podatku leśnego

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Referat finansowy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, I piętro, pokój nr 15, inspektor Renata Kamińska, podinspektor Agnieszka Wojciechowska tel. (086) 275 24 30 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00,   wtorek-piątek 7:30-15:30
 
Wymagane dokumenty

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości oprawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej, są obowiązane:

składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

odpowiednio skorygować deklaracje jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Opłaty:

art. 4 , ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. (M.P. z 2015r. poz. 1028).

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-09-01

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2015-12-30

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-09-01