Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej:
podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:
Referat finansowy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, I piętro,  pokój  nr 15, podinspektor Renata Kamińska, tel. (086) 275 24 30 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00,
                                     wtorek-piątek 7:30-15:30
Wymagane dokumenty

W przypadku gdy wnioskujący jest przedsiębiorcą określenie tytułu pomocy, zgodnie z art. 67 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

zaświadczenie o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,

w przypadku pomocy de minimis, zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie

oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

Opłaty skarbowe:

Art. 207, w związku z art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354) – przy pomocy publicznej.  

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
  

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-09-01

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-09-01