Złożenie deklaracji podatku rolnego
 
Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:
Referat finansowy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, I piętro, pokój nr 15, inspektor Renata Kamińska, podinspektor Agnieszka Wojciechowska tel. (086) 275 24 30 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00,   wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane  dokumenty

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości oprawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z  jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami,  nieposiadającymi osobowości prawnej, są obowiązane:

składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

odpowiednio skorygować deklaracje w trakcie roku podatkowego w jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 

 
 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-09-01

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2016-03-31

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-09-01