Projekty współfinansowane przez Unię Europejską i inne instytucje

tablica woda DK66.jpg
 

               

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO


 
 1. „BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ”
 2. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W ULICACH MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE” Z/2.20/III/3.1/232/05
 3. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA OSIEDLU XXX LECIA W MIEŚCIE WYSOKIE MAZOWIECKIE”
   

 

 


  

 1. Remont Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – rozwój infrastruktury edukacyjnej

 2. "Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowiekcie"

 3. Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Wysokie Mazowiekcie

 4. „Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części (sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie”

 5. „Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wysokie Mazowieckie

 6. Zastosowanie OZE jako źródła energii cieplnej w Miejskiej Pływalni Wodnik w Wysokiem Mazowieckiem

 7. Zastosowanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych

  

 1.  Informacja o projekcie.
 2.  Skład JRP.

 


 


„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

 


                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn „Przebudowa fontanny w parku miejskim” mająca na celu podniesienie atrakcyjności ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji                                                                                                        587 438,10 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.       254 201,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
 


GMINA MIEJSKA WYSOKIE MAZOWIECKIE realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1.:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, pt. „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie”

Cel projektu: poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji wśród osób powyżej 25 roku życia zamieszkujących obszar miasta Wysokie Mazowieckie w ramach udzielonego grantu na przeprowadzenie szkoleń z nabycia kompetencji cyfrowych.


Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie przystąpiła do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Złożony przez Miasto wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu Zdalna szkoła został wybrany do dofinansowania. Miasto otrzymało grant w wysokości 70 000,00 zł na zakup laptopów niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania. Ze środków otrzymanego grantu zakupiono 26 laptopów, które zostały przekazane do dwóch szkół podstawowych.


Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W związku z możliwością uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego wspomagającego realizację zdalnej nauki Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie przystąpiła projektu grantowego „Zdalna szkoła+”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Złożony przez Miasto Wysokie Mazowieckie wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna szkoła+” został wybrany do dofinansowania. Miasto otrzymało dofinansowanie
 w wysokości 45 000,00 zł dzięki któremu zostało zakupionych 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania. 


8.1-logo.jpg

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, pt.” Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Całkowita wartość projektu –            1 901 654,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE –      1 433 953,40 zł.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Przedmiotem projektu jest wdrożenie szeregu e-usług wraz z Portalem mieszkańca udostępniającego użytkownikom (mieszkańcom i podmiotom z terenu miasta) e-usługi w obszarze administracji publicznej. Projekt umożliwi m.in. składanie wniosków, uzyskiwanie zaświadczeń, czy wnoszenie stosownych opłat. Zakres rzeczowy projektu obejmuje niezbędne dostawy sprzętu informatycznego i licencji, usługi wdrożeniowe i szkoleniowe, promocję projektu. Realizacja projektu pozwoli na automatyzację szeregu powtarzalnych czynności, które obecnie realizowane są w sposób manualny i w pełni angażujący człowieka po obu stronach transakcji. Ten tradycyjny model zostanie zastąpiony modelem zautomatyzowanym eliminującym udział człowieka w szeregu czynności i spraw.

Okres realizacji projektu:

03.11.2021r. – 11.04.2023r.


CyfrowaGmina.png

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z FunduszeEuropejskie EU, Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie pozyskała
grant w wysokości 100 tys. zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Nowym sprzętem będą: 8 komputerów, 3 laptopy, serwer, 4 zasilacze UPS.
Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa
samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia
negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19


 

 

miasto -tabliczk A3 -wymiana oświetlenia-poprawiona.jpg

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Niemyjska

Data wytworzenia: 2017-02-10

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2008-07-25

Data modyfikacji: 2024-02-20

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2008-07-25