Prawo miejscowe


PRAWO MIEJSCOWE


2023

 

L sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2023 roku

Uchwała Nr L/307/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (obwodnica I część ).

Uchwała Nr L/306/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej. (ul. Wiosenna).

Uchwała Nr L/305/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr L/304/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2023 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie


XLIX Sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2023 roku

Uchwała Nr XLIX/299/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i udostępnienie kanału technologicznego.

XLVIII Sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie NR XLVIII/293/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, dla których wymiar nie został określony w Karcie Nauczyciela oraz zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom na innych stanowiskach kierowniczych określonych w statutach szkół i przedszkoli.

XLVII Sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2023 roku
----
XLVI Sesja Rady Miasta z dnia 28 lutego2023 roku
XLV Sesja Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2023 roku

Uchwała Nr XLV/276/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/125/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Uchwała Nr XLV/275/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2023 – 2027.

Uchwała Nr XLV/274/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Uchwała Nr XLV/273/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Uchwała Nr XLV/272/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie zmiany w wieloletnim gminnym programie osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr XLV/271/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.

Uchwała Nr XLV/270/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. 

Uchwała Nr XLV/269/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie zmiany Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie.

2022

XLIV Sesja Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr XLIV/263/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XLIV/261/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług pływalni Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem


XLIII Sesja Rady Miasta z dnia 29 listopada 2022 roku

Uchwała Nr XLIII/255/2022 z dnia 29 listopada 2022r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr XLIII/254/2022 z dnia 29 listopada 2022r w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Wysokiem Mazowieckiem.  

Uchwała Nr XLIII/253/2022 z dnia 29 listopada 2022r  w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu stosowanej do obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XLIII/252/2022 z dnia 29 listopada 2022r w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 XLII Sesja Rady Miasta z dnia 31 października 2022r

 Uchwała Nr XLII/249/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  z dnia 31 października 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

XLI Sesja Rady Miasta z dnia 28 września 2022r

Uchwała Nr XLI/244/2022 z dnia 28 września 2022r zmieniająca Uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach miejskich. 

Uchwała Nr XLI/243/2022 z dnia 28 września 2022r zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XLI/240/2022 z dnia 28 września 2022r w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok (uchylony).

XL Sesja Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2022r

Uchwała Nr XL/236/2022 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, dla których wymiar nie został określony w Karcie Nauczyciela oraz zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom na innych stanowiskach kierowniczych określonych w statutach szkół i przedszkoli. XL/236/2022

Uchwała Nr XL/234/2022 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Wysokie Mazowieckie (rondo Honorowych Dawców Krwi)

Uchwała Nr XL/233/2022 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Wysokie Mazowieckie (rondo Powstańców Styczniowych)

Uchwała Nr XL/232/2022w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Wysokie Mazowieckie (rondo Pawła Tadeusza Alfreda Sulatyckiego)

Uchwała Nr XL/231/2022 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Wysokie Mazowieckie (rondo Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

XXXIX Sesja Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2022r.

Uchwała Nr XXXIX/228/2022  w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Uchwała Nr XXXIX/227/2022  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Wysokie Mazowieckie na rok szkolny 2022/2023.


XXXVIII Sesja Rady Miasta z dnia 27 maja 2022r./

XXXVII Sesja Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2022 r

Uchwała Nr XXXVII/219/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie. (ul. płk. Bolesława Mościckiego)

Uchwała Nr XXXVII/218/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie. ( ul Sportowa)

Uchwała Nr XXXVII/217/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zwolnienia obywateli Ukrainy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie.

XXXVI Sesja Rady Miasta z dnia 29 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI/214/2022 z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie ( uchylony).

XXXV sesja Rady Miasta z dnia 28 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/210/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.

Uchwała Nr XXXV/209/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.

XXXIV sesja Rady Miasta z dnia 24 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV/203/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Uchwała Nr XXXIV/202/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.

Uchwała Nr XXXIV/199/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2017

Uchwała Nr XXX/116/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/120/17 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce ...

Uchwała Nr XXXII/123/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXII/125/17 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uchwała Nr XXXII/127/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXXII/128/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi

Uchwała Nr XXXIII/132/17 w sprawie wskazania uczniom klas III i VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr XXXV/141/17 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Uchwała Nr XXXV/142/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2

Uchwała Nr XXXVII/146/17 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XXXVIII/152/17 w sprawie zaliczenia miejskiej ulicy Grunwaldzkiej do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXVIII/153/17 w sprawie zmian w statucie miasta

2016

Uchwała Nr XVIII/67/16 w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Uchwała Nr XVIII/68/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Uchwała Nr XVIII/69/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Uchwała Nr XVIII/70/16 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała Nr XVIII/71/16 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta

Uchwała Nr XVIII/73/16 zmieniająca uchwałę Nr XV/57/15 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XX/77/16 w sprawie nadania nazw ulicom miejskim

Uchwała Nr XX/78/16 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XXI/80/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

Uchwała Nr XXII/81/16 w sprawie zmiany statutu MOPS

Uchwała Nr XXIII/85/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała XXIII/86/16 w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XXIII/87/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Uchwała Nr XXIII/88/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli

Uchwała Nr XXIV/90/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście

Uchwała Nr XXIV/91/16 w sprawie zmiany Statutu Miasta

Uchwała Nr XXVII/101/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/102/16w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXVII/104/16 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółówe warunki przyznawania dodatków ...

Uchwała Nr XXVIII/106/16 w sprawie utworzenia w mieście Wysokie Mazowieckie odrębnego obwodu głosowania

Uchwała Nr XXVIII/107/16 w sprawie zmian w podziale miasta Wysokie Mazowieckie na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXVIII/113/16 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnychUchwała Nr XXVIII/113/16 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych

2015


UCHWAŁA NR IV/14/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w statucie miasta.


UCHWAŁA NR VI/21/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2007-2011.


UCHWAŁA NR VII/28/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych .....


UCHWAŁA NR VII/29/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2007r w sprawie zmiany w statucie MOK.


UCHWAŁA NR VII/30/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta.


UCHWAŁA NR XII/42/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 13 września 2007 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w wyborach do Sejmu i Senatu RP.


UCHWAŁA NR XIII/47/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 28 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ...


2005


2004


Uchwała Nr XXVII/101/04

w sprawie opłaty administracyjnej...


 

w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji podatkowej...


 

 sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych...


 

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów...


 

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego...


 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości...


 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych...


 

w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych...


 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...


 

w sprawie szczegółowych zasad wydatków na świadczenia z pomocy społecznej...


 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem...


 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie miasta Wysokie Mazowieckie...


 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem...


 

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekńcze....


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Borecka

Data wytworzenia: 2017-10-23

Wprowadzający: Damian Cieślukiewicz

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Data modyfikacji: 2023-07-24

Opublikował: Damian Cieślukiewicz

Data publikacji: 2005-03-01